Collegebesluitenlijst 30 mei 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
de heer A.H.M. Stam, wethouder

                                                                       

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
6 juni 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 23 mei 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Milieujaarverslag 2016 en jaarrapportage OFGV 2016
Besluit - Het college besluit:

 1. het milieujaarverslag 2016 en de jaarrapportage OFGV 2016 vast te stellen
 2. beide rapportages ter kennis aan de raad aan te bieden
 3. beide rapportages toe te zenden  aan de Inspectie Leefomgeving en Transport en de provincie Noord-Holland

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar verleende omgevingsvergunning voor het kappen van één lariks op het perceel Noolseweg 3.
Besuit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Evaluatie jongerenwerk De Scheper
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de evaluatie van het jongerenwerk in De Scheper van Versa Welzijn
 2. op basis van de evaluatie te concluderen dat het jongerenwerk een positieve bijdrage levert aan de uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleid
 3. het jongerenwerk voor de duur van twee jaar tot 1 augustus 2019 op genoemde locatie voort te zetten, tenzij de gebuikte ruimtes door het jongerenwerk nodig zijn voor onderwijs huisvesting in het primair onderwijs door de Binckhorst, De Ploeg, de LMS of de Gooische school.
 4. onder goedkeuring van het Presidium in te stemmen met het door Versa verzorgen van een presentatie van het jongerenwerk in de commissie M&F van 22 juni a.s.

Onderwerp: Deelname Jeugdcultuurfonds Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. deelname aan de bestaande regeling voor het Jeugdsportfonds uit te breiden met een regeling voor het Jeugdcultuurfonds;
 2. daarbij dezelfde voorwaarden te hanteren als voor het Jeugdsportfonds;
 3. de maximale kosten ad. € 3.000,- te compenseren met de stelpost Wmo/Jeugd en bij dit bij de rekening te verrekenen met de reserve Sociaal Domein.

Onderwerp: Stimuleringsregeling inwonerinitiatieven
Besluit - Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met de nadere uitwerking en daartoe de Stimuleringsregeling Inwonersinitiatieven vast te stellen.
 2. de portefeuillehouder Sociaal Domein, op grond van artikel 168 van de gemeentewet te mandateren, een besluit te nemen over aanvragen in het kader van voornoemde regeling.
 3. het budget van € 10.000 te compenseren met de stelpost WMO/Jeugd en bij de jaarrekening dit te verrekenen met de reserve Sociaal Domein en ten laste zal komen van de lopende exploitatie.

 

Rondvraag / Actiepunt
--