Collegebesluitenlijst 28 november 2017

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder 
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 5 december 2017

 

Portefeuille: Allen

Openbare besluitenlijst d.d. 21 november 2017
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Besluit - Het college besluit:

 1. akkoord  te gaan met de benoeming van onderstaande leden/plaatsvervangende leden voor het hoofd- cq centraal stembureau:
 • burgemeester, mevrouw R. Kruisinga, voorzitter
 • mevrouw I. Walet, lid tevens plaatsvervangend voorzitter
 • de griffier, mevrouw C. Holtslag, lid
 • mevrouw B. Binkhorst, lid
 • mevrouw C.A. de Veij, lid

Plaatsvervangende leden:

 • mevrouw C. Vos
 • mevrouw M. Hartog-Meihuizen
 • de heer C. Schellingerhout;
   

2. om de volgende stemdistricten/stembureaus in te stellen:

 • Brinkhuis, Brink 29
 • De Gooische school, Oud Blaricummerweg 21a
 • Verzorgingshuis Johanneshove, Eemnesserweg 42
 • Verenigingsgebouw De Blokhut, Smeekweg 104
 • RK Scholengemeenschap Laar en Berg, Langsakker 4
 • Verzorgings- en verpleeghuis Theodotion, Werkdroger 1;

3. de memo over de gemeenteraadsverkiezingen ter informatie aan de raad aan te bieden.

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Begrotingswijzigingen 2018 regio Gooi - Vechtstreek
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen om in te stemmen met de begrotingswijzigingen en geen zienswijze in te dienen.

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Caliskamp 3
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsbestemmingsplan Caliskamp 3, Laren;
 2. het ontwerpwijzigingsbestemmingsplan Caliskamp 3 gedurende zes weken ter inzage te leggen;
 3. in te stemmen met de bijgevoegde anterieure overeenkomst grondexploitatie Caliskamp 3.
   

Onderwerp: Wijziging samenwerkingsovereenkomst HOV i.v.m. toetreding Blaricum
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de wijzigingsovereenkomst HOV 't Gooi in verband met de toetreding van de gemeente Blaricum als partner tot het project;
 2. de portefeuillehouder te machtigen om de wijzigingsovereenkomst namens het college op 8 december a.s. te ondertekenen;
 3. de raad over het bovenstaande te informeren.

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Subsidietoekenning Versa Welzijn (Versa) 2018
Besluit - Het college besluit:

 1. ten behoeve van Versa Welzijn in te stemmen met het verlenen van de volgende subsidie voor 2018: budgetsubsidie €319.222 en subsidie persoonsvolgend financiering €18.000;
 2. in te stemmen met de in de bijlage geformuleerde 'Doelstelling en Afspraak diensten Versa Welzijn 2018’;
 3. in te stemmen met het overhevelen van het persoonsvolgend gefinancierde onderdeel WWM (wonen, welzijn en mantelzorg) naar budgetfinanciering voor een bedrag van €11.000;
 4. in te stemmen met een mobiliteitsproject AutoMaatje voor de duur van twee jaar;
 5. ten behoeve van de doelgroep Laren het organiseren van een laagdrempelige dagbesteding voor mensen met een beginnende dementie van twee dagdelen per week op de locatie De Blaercom in Blaricum voor de duur van twee jaar;
 6. het ambulant jongerenwerk in de vorm van een pilot van 4 uur vorm geven voor de duur van twee jaar (2018 en 2019).

Rondvraag / Actiepunt

--