Collegebesluitenlijst 28 maart 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer  A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris

Afwezig:
de heer G. Kolhorn, secretaris

                                                                        

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
4 april 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 21 maart 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Onthulling monument Joodse weeskinderen
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, verlenen op grond van artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010 vergunning voor het organiseren van de onthulling van het monument ter nagedachtenis van omgekomen Joodse weeskinderen op 20 april 2016 tussen 18.00 uur en 21.00 uur aan de Langsakker te Laren (bij Laar & Berg).

Onderwerp: Aanvraag bij Laren subsidie 40 jaar jubileum TTV Touwtje .
Het college besluit:

  1. aan de TTV Touwtje voor het 40-jarig jubileum een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 200 ,=.
  2. de subsidiekosten ten laste te brengen van de kostenplaats Representatie 93040004 kostensoort Representatie 438025.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Verzoek wijzigen bestemming Sint Janstraat 20
Besluit - Het college besluit:

  1. medewerking te verlenen aan de realisatie van 3 appartementen bij het perceel Sint Janstraat 20.
  2. in te stemmen met de concept anterieure exploitatieovereenkomst.

Onderwerp: Centrumvisie
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de gewijzigde centrumvisie en het gewijzigde raadsvoorstel;
  2. wethouder Stam te mandateren nog enkele tekstuele wijzigingen door te voeren;
  3. de raad voor te stellen de centrumvisie vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--