Collegebesluitenlijst 28 februari 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer  A.H.M. Stam, wethouder
de heer  L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Afwezig:
--

                                                                        

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
7 maart 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 21 februari 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Subsidieaanvraag van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland - Naerdincklant tbv een tentoonstelling Gooise geologie in Museum Hofland.
Betreft - Het college besluit aan de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland Naerdincklant subsidie te weigeren omdat voor extra tentoonstellingen in Museum Hofland geen budget is opgenomen in de begroting.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar inzake wegslepen auto in verband met Oktoberfest Laren.
Betreft - Het college besluit conform het advies van de commissie:

  1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit in stand te laten met de correctie in het primaire besluit dat het een onvolledige berging betreft en met aanvulling van de betaling van bezwaarmaakster aan de berger ad € 120,00 met bijvoeging van het proces verbaal.

Onderwerp: Afsluiting project De Torenvalk
Betreft - Het college besluit het project De Torenvalk en bijbehorende voorziening af te sluiten en het restant van de voorziening vrij te laten vallen in de jaarrekening 2016.

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma GRP 2017
Betreft - Het college besluit:

  1. in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma GRP 2017
  2. de in de programmabegroting 2017 beschikbare financiële middelen aan te wenden voor de uitvoering van dit programma
  3. aan de raad voor te stellen om een budget van € 70.000,- uit de reserve riolering beschikbaar te stellen voor dit programma
  4. aan de raad voor te stellen de begrotingswijziging nr. 3 - 2017 vast te stellen

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Plaatsing leerlingen in het eerste opvangonderwijs
Betreft - Het college besluit:

  1. toestemming te verlenen voor de plaatsing van twee leerlingen in het eerste opvangonderwijs voor maximaal 1 jaar;
  2. voor de plaatsing in 2017 een bedrag betaalbaar te stellen van € 3166,-- en deze kosten te boeken op kostenplaats 93430000/438099;
  3. voor de plaatsing in 2018 een bedrag beschikbaar te stellen van € 633 en te boeken op kostenplaats 93430000/438099.

Onderwerp: Rapport Rekenkamercommissie Privacy in de sociaal domein
Betreft - Het college besluit de bestuurlijke reactie vast te stellen en deze aan te bieden aan de raad.

 

Rondvraag / Actiepunt
--