Collegebesluitenlijst 25 juli 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer T.W. Smit, loco-burgemeester/wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heerA.H.M. Stam, wethouder

                                                                        

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
1 augustus 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 18 juli 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Deelname regionale aanbesteding payrolling
Besluit - Het college besluit:

  1. tot deelname aan de regionale aanbesteding voor de BEL Combinatie en de BEL gemeenten, op basis van het voorliggende bestek te besluiten.
  2. mandaat te verlenen aan het college van B&W van de gemeente Amersfoort voor het contracteren van de definitieve payroll aanbieder voor alle deelnemende gemeenten.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Het bouwen van een blaashal bij de hockey.
Betreft - Het college besluit:

  1. met toepassing van artikel 4 lid 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht medewerking te verlenen aan het realiseren van de blaashal en de vergunning te verlenen.
  2. de hockeyclub te adviseren om vooraf omwonenden te betrekken.

Onderwerp: Bezwaren tegen omgevingsvergunning voor het vellen van vier zomereiken op het perceel Noolseweg 1.
Betreft - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 11 juli 2017, de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te corrigeren voor wat betreft de datum van het deskundigenadvies.

Onderwerp: Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 3 bomen op het perceel Blaricummertollaan 12.
Betreft - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en voorts het verzoek om proceskostenvergoeding en overige kosten af te wijzen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--