Collegebesluitenlijst 25 april 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer  G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                       

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
2 mei 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 18 april 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Uitvoeringsplan 2017 - Uitwerking Integraal Veiligheidsplan
Besluit - Het college besluit:

  1. het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheidsplan 2017 vast te stellen;
  2. het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2017 via het presidium ter kennisgeving door te geleiden naar de commissie M&F.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Aanpassing uitvoering Algemene subsidieverordening Laren 2011
Besluit - Het college besluit op grond van artikel 17.3 van de Algemene subsidieverordening Laren 2011 dat een samenstellingsverklaring bij het vaststellen van meerjarige subsidies boven € 25.000,- kan worden ingediend in plaats van een accountantsverklaring.

Onderwerp: Kadernota 2018 - 2022
Besluit - Het college stelt de kadernota 2018 - 2022 vast.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Interbestuurlijk toezicht provincie
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van het oordeel van de Provincie en de bijgevoegde memo.
  2. de raad in kennis te stellen van het oordeel van de provincie en de bijgevoegde memo.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Informatie Bulletin Talent Primair
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de informatie bulletin Talent Primair met bijbehorende memo;
  2. de informatie bulletin Talent Primair met bijbehorende memo ter kennisneming te versturen naar de raad.

 

Rondvraag / Actiepunt
--