Collegebesluitenlijst 24 januari 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Afwezig:
de heer L.C. van der Pols, wethouder

 

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
31 januari 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 17 januari 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Afvalstoffenverordening Gooi- en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de inhoud en strekking van concept-Afvalstoffenverordening Gooi- en Vechtstreek;
  2. deze ter kennisname voor te leggen aan gemeenteraad;
  3. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Gemeentelijk Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 en het uitvoeringsprogramma 2017 van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit beide uitvoeringsprogramma's vast te stellen en ter informatie naar de gemeenteraad te sturen.

Onderwerp: Borgstelling lening Woningbouwvereniging Laren
Besluit - Het college besluit een achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor de lening van BNG aan woningbouwvereniging Laren onder de condities zoals vermeld in de leningovereenkomst.

Onderwerp: Aankoop Parochiegrond voor de plaatsing van een kunstwerk ter nagedachtenis aan de Bergstichting in WO II, aan de door de Duitsers vermoorde kinderen en aan het dappere verzet van directeur Jan Reitsema, in april 2017.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met:

  1. de aankoop van de grond, kadastraal bekend gemeente Laren, sectie D nummer 157, om niet.
  2. verantwoording van de notariskosten inzake aankoop om niet van de overdracht van de grond te betalen uit beheer overige grond kostenplaats 93030000 kostensoort 438099 overige goederen en diensten.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Subsidieverordening 'Elke PEUTER een KANS! 2017 - 2019'
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de subsidieverordening ‘Elke PEUTER een KANS! 2017 – 2019’.

 

Rondvraag / Actiepunt
--