Collegebesluitenlijst 23 mei 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, wethouder

Afwezig:

--

                                                                        

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
30 mei 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 16 mei 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: GAD-meter 2016 / Blik op GAD
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis nemen van inhoud en strekking GAD-meter 2016 resp. Blik op GAD 2016;
 2. de stukken ter kennisname doorsturen aan gemeenteraad.

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit om:

 1. in te stemmen met het ontwerp tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek;
 2. in te stemmen met de wijziging van taken in artikel 5, lid 9, 10 en 11 en de hierna verwijzende (uitvoerings)bevoegdheden in artikel 7 nieuwe lid 5;
 3. de raad voor te stellen tevens in de stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek.

Wethouder Stam wordt geacht te hebben tegen gestemd

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Vaststellen gewijzigde beleidsregels evenementenbeleid
Besluit - Burgemeester en burgemeester en wethouders stellen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, de gewijzigde beleidsregels van het evenementenbeleid gemeente Laren vast.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Aanbrengen levensduur verlengende maatregel op asfaltwegen
Besluit - Het college besluit een bedrag van € 100.000,-- dat is opgenomen in de investeringsplanning 2017 van de begroting voor asfaltwegen vrij te laten vallen voor het aanbrengen van levensduur verlengde maatregelen op asfaltwegen.

Onderwerp: Overeenkomst DE Groene Schakel
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de definitieve tekst van de bijgevoegde overeenkomst.

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Scouting Laren nav uitspraak afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.
Besluit - Het college besluit het aangepaste bestemmingsplan ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Beslissing op bezwaar
Besluit - Het college besluit het advies van de commissie te volgen, het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Onderwerp: Onderwijsprogramma 2018
Besluit - Het college besluit het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2018 vast te stellen en € 54.256,= ten laste te brengen van de lopende exploitatie.

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Laren en de uitvoering van het voorkeursscenario.
 2. de raad voor te stellen in te stemmen met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Laren en de uitvoering van het voorkeursscenario.
 3. de raad voor te stellen een bedrag van € 150.000,= beschikbaar te stellen, voor het herstellen van achterstallig onderhoud, ten laste van de Algemene reserve.
 4. de raad voor te stellen de 7e begrotingswijziging 2017 vast te stellen.
 5. het juridisch eigendom van schoolgebouw de Scheper over te dragen aan Alberdingk Thijm Scholen onder voorbehoud dat de raad besluit over te gaan tot de uitvoering van het voorkeursscenario.

Onderwerp: Contractering en financiering van stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor (Luisterend Oor) en stichting AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd)
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de contractering en financiering van stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor (Luisterend Oor) en stichting AKJ (vertrouwenswerk Jeugd) en bijgevoegde overeenkomst te ondertekenen.

Onderwerp: Beleidsregels bestuurlijke boete 2017
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de beleidsregels boete 2017.
 2. de beleidsregels evenredigheid boete in te trekken.
 3. de beleidsregels inkomensvoorziening participatiewet 2015 hoofdstuk 5.1. waarschuwing in plaats van boete in te trekken

 

Rondvraag / Actiepunt
--