Collegebesluitenlijst 21 november 2017

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder 
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 28 november 2017

 

Portefeuille: Allen

Openbare besluitenlijst d.d. 14 november 2017
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Subsidievoorstel 2018 Laren
Besluit - Het college besluit:
1. de lijst met risicoprofielen voor het jaar 2018 vast te stellen;
2. de beleidsuitgangspunten onder c. vast te stellen;
3. de budgetten voor eenmalige subsidies vast te stellen zoals in dit voorstel aangegeven;
4. in te stemmen met een apart behandelingsvoorstel voor subsidies aan de BES en Versa.

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Laren
Besluit -  Het college besluit:

 1. in te stemmen met het GRP 2018-2022;
 2. de raad voor te stellen:
  1. het GRP 2018-2022 vast te stellen;
  2. voor het opstellen van het uitvoeringsplan, basisrioleringsplan en maaiveldmodel € 30.000 beschikbaar te stellen ten last van de reserve riolering;
  3. begrotingswijziging 1-2018 vast te stellen;
  4. bij een positief rekeningresultaat 2017 bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2017 € 30.000 te storten in de reserve riolering;
  5. wijzigingen als gevolg van het GRP 2018-2022 op te nemen in de begroting van 2019 en in de berekening van de riooltarieven;
 3. het concept GRP voor te leggen aan de provincie Noord Holland en Waternet.

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

Rondvraag / Actiepunt

--