Collegebesluitenlijst 21 maart 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris

Afwezig:
de heer G. Kolhorn, secretaris                                                         

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
28 maart 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 14 maart 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Aangaan nieuw contract met Practicum Grafimedia Groep B.V. voor drie jaar (periode 1 april 2017 tot 1 januari 2020)
Besluit - Het college besluit een nieuw contract voor de periode 1 april 2017 tot en met 31 maart  2019, tegen dezelfde condities als het huidige contract aan te gaan

Onderwerp: Actualisatie/evaluatie evenementenbeleid Laren
Besluit - Het college besluit de raad te verzoeken in te stemmen met de gewijzigde kaders van het evenementenbeleid en kennis te nemen van de door de burgemeester cq het college vast te stellen beleidsregels.

Onderwerp: Steunbetuiging voor het voordragen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO-werelderfgoed.
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met het steun betuigen voor het voordragen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO-werelderfgoed
  2. portefeuillehouder de heer T. Smit te machtigen om de steunbetuiging te ondertekenen
  3. akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: De gemeenteraad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan voor het nieuwe crematorium vast te stellen en zo onderdeel van de welstandsnota te laten worden.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen het Beeldkwaliteitsplan Gooisch Crematorium Laren vast te stellen op grond van de artikelen 12 en 12a van de Woningwet als aanvulling op de welstandsnota Laren.

Onderwerp: Woonenquête in de gemeente Laren
Besluit - Het college besluit:

  1. eind maart 2017 een representatieve steekproef van 1200 huishoudens uit de BRP Laren te trekken, ten behoeve van het woonwensenonderzoek WiMRA door middel van een door Bureau O&I van de gemeente Amsterdam te verzenden enquête, waarbij als resultaat een effectieve respons van 250 enquêtes wordt bereikt.
  2. de begeleidende brief vaststellen en versturen

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Bekostiging Vogelopvang m.b.t. niet-wettelijke taken 2017-2018
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde tegemoetkoming voor de kosten van de vogelopvang voor de opvang van in het wild levende vogels in 2017-2018.

 

Rondvraag / Actiepunt
--