Collegebesluitenlijst 21 februari 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
28 februari 2017                                                                        

 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 14 februari 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Stand van Zaken Zwerfafvalgelden
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van svz ten aanzien van verantwoording zwerfafvalgelden;
  2. kennis te nemen van voortgang projecten.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Plan van aanpak Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) regio Gooi en Vechtstreek 2016 tot en met 2020.
Besluit - Het college besluit:

  1. het plan van aanpak Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) Gooi en Vechtstreek 2016 t/m 2020 vast te stellen.
  2. het plan van aanpak ter kennisname te brengen van de gemeenteraad

Onderwerp: Het beeldkwaliteitsplan voor het nieuwe crematorium aan de Oud Eemnesserweg
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het BKP en dit op grond van de Inspraakverordening 2 weken ter visie leggen.

Onderwerp: Tijdelijk parkeerbeleid Zijtak
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het tijdelijk parkeerverbod.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Subsidieaanvraag bij Laren door de Brede algemene Seniorenvereniging voor de BEL gemeenten
Besluit - Het college besluit een eenmalige subsidie aan de Brede algemene Seniorenvereniging voor de BEL gemeenten te weigeren omdat dit niet past binnen de beleidskaders.

Onderwerp: Klacht van de heer R.J.D. de Jong
Besluit - Het advies van de klachtbehandelaar volgen en de klacht ongegrond verklaren.

Onderwerp: Waardering mantelzorgers 2017-2018
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het verlengen van de regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten met 2 jaar (2017 + 2018).

 

Rondvraag / Actiepunt
--