Collegebesluitenlijst 21 augustus 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer T.W. Smit, wethouder
mevrouw B.G.C. Binkhorst, loco secretaris
 

Afwezig:
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 29 augustus 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 8 augustus 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Zomernota 2017
Besluit - Het college besluit de Zomernota 2017 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

 

Onderwerp: Dorpsfeest Laren 2017
Besluit - Burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft de volgende vergunningen:

  1. aan Versa Welzijn/Singer vergunning voor het organiseren van verschillende activiteiten in de week van 5 t/m 10 september 2017 bij Singer, waaronder INmarkt op zondag 10 september 2017 in het kader van Dorpsfeest Laren 2017;
  2. aan Stichting Le Bocque vergunning voor het organiseren van verschillende activiteiten (muziek, eten & drinken en kinderactiviteiten) op 9 en 10 september 2017 in het kader van Dorpsfeest Laren 2017;
  3. aan t' Bonte Paard vergunning voor het organiseren van muziekactiviteiten op en aansluiten aan het terras op 9 en 10 september 2017 in het kader van Dorpsfeest Laren 2017.

 

Onderwerp: Subsidie Singer Laren 2016
Besluit - Het college besluit de voor 2016 aan Singer Laren verleende subsidies MOUP Overig en de exploitatiesubsidie vast te stellen op € 150.000 respectievelijk € 189.000.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) regio Gooi en Vechtstreek 2016 tot en met 2020
Besluit - Het college besluit:

1. het Regionaal Actieprogramma Wonen 2016-2020 (RAP2) vast te stellen;
2. de gemeenteraad te informeren over het RAP2.
 

Onderwerp: Bezwaar tegen besluit tot het wegslepen van een auto op Plein 1945
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren.
 

Onderwerp: Woonvisie Laren 2017-2022
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met het definitieve concept woonvisie;
  2. het concept ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Vaststelling subsidies jeugdzorg 2016
Besluit - Het college besluit aan de volgende instellingen de reguliere subsidies uit het jaar 2016 vast te stellen:

  • Youké ter hoogte van € 116.370
  • OC Trompendaal ter hoogte van € 113.849
  • De Jeugd- & Gezinsbeschermers ter hoogte van € 43.167
  • William Schrikker Groep ter hoogte van € 28.418
  • Leger des Heils ter hoogte van € 0

 

Onderwerp: Jaarrekening 2016 Hart van Laren
Besluit - Het college besluit:

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de Beheerstichting Hart van Laren (BES) en deze goed te keuren;
2. het bestuur van de stichting decharge te verlenen voor het jaar 2016;
3. het exploitatieverlies van € 150.506 (dat reeds is meegenomen in de jaarrekening 2016 en is gedekt uit de reserve exploitatieresultaat WSI) te betalen aan de BES.

 

Rondvraag / Actiepunt
--