Collegebesluitenlijst 20 juni 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J Roest, burgemeester
de heer  A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer  G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
de heer T.W. Smit, wethouder

                                                                    

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op
27 juni 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 6 juni 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Archiefbewerking gemeente Laren periode 1990-1999
Besluit - Het college besluit:

  1. het archief periode over de 1990-1999 te laten bewerken en over te dragen
  2. de raad voor te stellen het benodigde krediet beschikbaar te stellen

Kosten ten laste van de lopende exploitatie.

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017
Besluit - Het college besluit de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017 vast te stellen en deze via het presidium voor vaststelling door te geleiden naar de raad.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Rechtmatigheid subsidieproces Laren in 2016
Besluit - Het college besluit de geconstateerde onrechtmatigheden te repareren.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Onderzoek fusie tennisverenigingen T.C. 't Laer en LLTC
Besluit - Het college besluit om € 20.000 beschikbaar te stellen ten laste van kostenplaats Beheer overige gronden en de overschrijding te verantwoorden in het saldo van de Jaarrekening 2017.

Onderwerp: Mandatering besluiten stedelijke ontwikkelingen aan de regio Gooi- en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit mandaat te verlenen aan:

  1. de directeuren van de Bel Combinatie en
  2. de teamleider RO/OR

om gedurende de overgangsperiode besluiten te nemen binnen de regio Gooi- en Vechtstreek over stedelijke ontwikkelingen of voorzieningen als bedoeld in artikel 6 van de ‘Uitvoeringsregeling regionale afspraken nieuwe stedelijke ontwikkelingen 2017’ van de provincie Noord-Holland. De besluiten betreffen bestemmingsplannen en afwijkingen van bestemmingsplannen.
Consultatie bij voorkeur schriftelijk

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

 

Rondvraag / Actiepunt

--