Collegebesluitenlijst 1 augustus 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer A.H.M. Stam, loco-burgemeester/wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
8 augustus 2017                                                                        

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 25 juli 2017
Betreft - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een toegangshek en een erfafscheiding op het perceel Noolseweg 9
Besluit - Het college besluit het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden besluit met verbetering van motivering in stand te laten.

Onderwerp: De Horecaexploitatie 't Bonte Paard B.V., gevestigd te Laren heeft een verzoek ingediend om grond van de gemeente te huren om zo het terras aan de Naarderstraat 1 uit te kunnen breiden.
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met:

  1. het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst met de Horecaexploitant van het 't Bonte Paard per 1 juli 2016 voor de  locatie nabij de Naarderstraat 1 te Laren;
  2. de duur van het huurcontract voor 3 jaar vast te leggen, met jaarlijkse indexering van de huurpijs;
  3. de huurinkomsten ad € 1092,- (2016 + 2017) te verantwoorden op kostenplaats beheer overige grond 93030000 en kostensoort huren 536000.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Beleidsregels Inkomensvoorziening Participatiewet
Besluit - Het college besluit de Beleidsregels inkomensvoorziening Participatiewet 2015 vast te stellen.

 

Rondvraag / Actiepunt
--