Collegebesluitenlijst 19 september 2017

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
de heer T.W. Smit, wethouder en locoburgemeester
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 26 september 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 12 september 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga
--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Klachtenjaarverslag 2016
Besluit - Het college besluit om kennis te nemen van het jaarverslag van de klachtencoördinator 2016.

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Deelname regeling Brede Impuls Combinatiefunctionaris
Besluit - Het college besluit:

  1. om voor 80% in te schrijven voor de BICregeling, waardoor 1,14 FTE kan worden gerealiseerd vanaf 1 januari 2018. Het college besluit om uit te gaan van een BEL-brede aanpak waarbij in totaal 3.9 FTE kan worden gerealiseerd waarbij naar rato van de inzet de lasten worden gedragen;
  2. onder voorbehoud van honorering van de aanvraag bij VWS, in te stemmen met het beschikbaar stellen van middelen voor een buurtsportcoach. Dit volgt uit een begrotingswijziging voor enkel 2018. Het college kan besluiten dit eventueel ook op te nemen in de kadernota van 2019. Na evaluatie eind 2019 kan worden besloten tot continuering.

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

Rondvraag / Actiepunt

--