Collegebesluitenlijst 19 december 2017

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 9 januari 2018

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 13 december 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Vaststellen meerjarige subsidies 2016 Laren
Besluit - Het college besluit:

1. de subsidies 2016 vast te stellen volgens voorstel;
2. de instellingen hierover te informeren.

Onderwerp: Aankoop en plaatsing informatieborden kunstwerken openbare ruimte
Besluit - Het college besluit:

1. akkoord te gaan met aanschaf en plaatsing van informatie tegels door Kunstwacht B.V.;
2. akkoord te gaan met plaatsing in het eerste kwartaal van 2018;
3. de kosten ad € 5.600,00 ten laste te brengen van kostenplaats 9353000 - kostensoort 438099.

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018 Uitvoeringsprogramma 2018 van de OFGV Rapportage Vergunningen en Handhaving derde kwartaal 2017
Besluit - Het college besluit:

 1. het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018 vast te stellen;
 2. het Uitvoeringsprogramma 2018 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek vast te stellen;
 3. kennis te nemen van de Rapportage Vergunningen en Handhaving derde kwartaal 2017;
 4. de raad in kennis te stellen van het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018, het Uitvoeringsprogramma 2018 van de OFGV en de Rapportage Vergunningen en Handhaving derde kwartaal 2017.

Onderwerp: Aankoop Crailo
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het aangaan van de Koopovereenkomst Locatie Crailo met de provincie Noord-Holland;
 2. in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Crailo;
 3. in te stemmen met de oprichting van de gezamenlijke exploitatiemaatschappij Crailo BV (hierna: GEM Crailo BV) met de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren als aandeelhouders;
 4. wethouders Smit en Stam te machtigen om de voornoemde overeenkomsten namens Laren te ondertekenen.

Onderwerp: Bestuursopdracht verzoek realisatie hotel
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. in te stemmen met de voorgestelde plek voor de realisatie van een hotel in Laren aan de Torenlaan;
 2. de bestuursopdracht voor een stedenbouwkundig advies over de inpassing van de beoogde nieuwe bebouwing en de beeldkwaliteit vast te stellen.

Onderwerp: Verzoek realisatie appartementen Rabo-locatie
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. in te stemmen met de bouw van appartementen op de locatie Rabobank;
 2. bestuursopdracht voor de bouw van appartementen op de locatie Rabobank vast te stellen.

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

Rondvraag / Actiepunt

--