Collegebesluitenlijst 18 juli 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer T.W. Smit, loco-burgemeester/wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder 
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester

                                                                        

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
25 juli 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 11 juli 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Toegang tot gedeelte Basis Registratie Personen ten behoeve van Streekconferentie Eemland
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van voornemen tot houden van Streekconferentie Eemland door Natuurmonumenten;
  2. in te stemmen met indirect gebruik van BRP door Natuurmonumenten.
  3. in te stemmen met kosten van circa € 2000 tbv facilitering mailing ten laste van Natuurbeheer.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Het organiseren van het evenement “het grote Sinterklaasfeest Laren”
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, vergunning voor het organiseren en laten plaatsvinden van het evenement "Het Grote Sinterklaasfeest Laren" op zaterdag 26 november 2017 van 12:00 uur tot 17:00 uur in de Klaas Bouthal aan de Schapendrift 64 Laren.

Onderwerp: Rapportage archiefinspectie informatiebeheer over 2016
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van het Inspectierapport_2017_BEL_def_05072017 en de raad te informeren.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Vervolgaanpak afkoppelen hemelwater
Besluit - Het college besluit in te stemmen met onderliggende projectopdracht waarin de vervolgaanpak afkoppelen hemelwater wordt beschreven.

Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning van HIP Holding B.V. voor het pand Barbiersweg 17 te Laren
Besluit - Het college besluit:

  1. de aanvraag middels een afwijking van het bestemmingsplan voor een tijdelijk periode van een schooljaar onder mandaat te verlenen.
  2. in maart/april 2018 dient de aanvrager een nieuwe aanvraag in te dienen voor een permanente vergunning die onder meer zal worden beoordeeld op ervaren overlast.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep
Besluit - Het college besluit de Gemeenschappelijke Regeling (GR) gewijzigd vast te stellen, onder voorbehoud van toestemming door de gemeenteraad.
 

Rondvraag / Actiepunt
--