Collegebesluitenlijst 18 april 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, wethouder
de heer  T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
25 april 2017                                                                        

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 11 april 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Gr Regio G&V (Regio) ontvangen concept programmabegroting 2018 en MJB voor eventuele indiening zienswijze gemeente laren.
Besluit - Het college besluit  tot het versturen van een reactiebrief waarin vermeld is dat de gemeente Laren met de voorliggende ontwerpbegroting 2018 kan instemmen, dit voor 1 juli a.s. en onder voorbehoud van instemming door de raad (vergadering op 31 mei a.s.). Bij deze brief is het ook mogelijk, indien gewenst, enkele kanttekeningen mee te geven aan het Algemeen Bestuur waarmee zij wellicht rekening kunnen houden.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Dorpsdiner Laren 2017
Betreft - Burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening van Laren vergunning voor het organiseren en laten plaatsvinden van het evenement "Dorpsdiner 2017" op zondag, 18 juni 2017 op de Brink en op het plein voor de Sint Janbasiliek.

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2018 en begrotingswijziging 2017 Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Betreft - Het college besluit de raad voor te stellen:

  1. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek en hierop geen zienswijze in te dienen;
  2. in te stemmen met de begrotingswijziging 2017 van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek en hierop geen zienswijze in te dienen.

Onderwerp: Aanvraag eenmalige subsidie 2016 door Beheersstichting Hart van Laren.
Betreft - Het college besluit:

  1. een meerjarige subsidie van € 15.500,- voor 2016, € 14.000,- voor 2017 en € 10.000,- voor 2018 te verlenen aan Beheersstichting Hart van Laren voor nieuwe sociale en culturele activiteiten
  2. de kosten ten ten laste te brengen van het budget algemene voorzieningen Hart van Laren 93610003 – 442000

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Oplegging last onder dwangsom bijgebouw Torenlaan
Besluit - Het college besluit:

  1. aan de eigenares van het perceel Torenlaan 4 een last onder dwangsom op te leggen;
  2. de last onder dwangsom bekend te maken bij de eigenares.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--