Collegebesluitenlijst 17 oktober 2017

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 24 oktober 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 11 oktober 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Brugdagen 2018
Besluit - Het college stemt in met de voorgestelde brugdagen voor het jaar 2018.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Werklocaties Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Onderzoeksrapport Werklocaties Gooi en Vechtstreek en de Uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0.;
2. de rapporten te beschouwen als regionale afspraken en deze te betrekken bij verdere beleidsontwikkeling;
3. de raad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.
 

Onderwerp: Opnieuw vaststellen geluidsituatie c.q. geluidkaart(en) 2016
Besluit - Het college besluit:
1. de rapportage "Gemeente Laren - Geluidsituatie 2016" d.d. 6 oktober 2017 vast te stellen;
2. deze na vaststelling opnieuw bekend te maken en aan de minister van Infrastructuur en Milieu toe te zenden.
 

Onderwerp: (zelf) Evaluatie St Bijzonder Laren/ Coöperatieve Vereniging Dorpsfonds (ter kennisname)
Besluit -  Het college neemt kennis te nemen van de evaluatie St Bijzonder Laren / Coöperatieve Vereniging Dorpsfonds.
 

Onderwerp: Krediet duurzaamheidsmaatregelen Hart van Laren
Besluit - Het college besluit:
1. de raad voor te stellen een krediet van maximaal € 150.000 beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van het Hart van Laren en het klimaat in het Brinkhuis;
2. dit krediet ten laste te brengen van de reserve WSI;
3. met de beheerstichting nadere afspraken te maken over de wijze waarop het krediet betaalbaar wordt gesteld.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bestuursopdracht hotel
Besluit - Het college besluit, na aanpassen van enkele tekstuele wijzigingen:
1. in te stemmen met de bestuursopdracht;
2. de raad voor te stellen de bestuursopdracht vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Extra gymgroep Binckhorst - St. Jan
Besluit - Het college besluit af te wijken van de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Laren 2015 en de Binckhorst – St. Jan, voor schooljaar 2017-2018, één extra gymgroep toe te kennen.


Rondvraag / Actiepunt

--