Collegebesluitenlijst 17 januari 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Afwezig:
L.C. van der Pols

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
24 januari 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 10 januari 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Opleiden en ontwikkelen; Beleidstoetsingskader BEL 2016-2018
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het voorliggende document 'Opleiden en ontwikkelen; Beleidstoetsingskader BEL 2016-2018'.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Mandateren directeur regio Gooi en Vechtstreek tot aanwijzen toezichthouder Wmo
Besluit - Het college besluit:

  1. met ingang van 1 januari 2017, de uitoefening van de bevoegdheid tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht, op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, te mandateren aan de directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek (onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad met de voorgestelde begrotingswijziging)
  2. de mandataris wordt opgedragen om het college steeds te informeren als van de onder 1 vermelde bevoegdheid gebruik is gemaakt.
  3. het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken het college te informeren welke persoon is/ welke personen zijn aangewezen als Toezichthouder WMO.
  4. het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken het mandaat schriftelijk te aanvaarden.

Onderwerp: Overheveling taakuitvoering leerlingenvervoer van de BEL Combinatie naar de uitvoeringsorganisatie Soza HBEL
Besluit - Het college besluit:

  1. De taakuitvoering Leerlingenvervoer integraal onder te brengen in het sociaal domein door deze per 1 januari 2017 op te dragen aan de GR Soza HBEL in plaats van aan de BEL Combinatie.
  2. De Bijlage 1 bij de GR Soza HBEL met toevoeging van deze taakuitvoering gewijzigd vast te stellen.

 

Rondvraag / Actiepunt
--