Collegebesluitenlijst 16 mei 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer  A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                        

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
23 mei 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 9 mei 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Vaststellen functiewaardering functie gemeentesecretaris/lid directieraad
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het waarderingsadvies over de functie 'Gemeentesecretaris/lid Directieraad'.

Onderwerp: Uitkomst nulmeting bestuurderstevredenheid over het functioneren van de Regio
Besluit - Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek.

Onderwerp: Het dagelijks bestuur van de GR Goois Natuur Reservaat (GNR) verzoekt de Raad van Laren om een eventuele zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging 2017.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de voorliggende begrotingswijziging 2017, het transitieplan en de daaruit volgende financiële consequenties voor de gemeente Laren. Vanuit de stukken de te verwachten financiële consequenties in de begroting 2017 en 2018 te laten verwerken, na instemming van de Raad van Laren.

Onderwerp: Reactie op signaalbrief Autoriteit Persoonsgegevens inzake mogelijk datalek n.a.v. cryptoware-aanval 27 maart 2017
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de inhoud van de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens d.d. 14 april 2017 m.b.t. het signaal van een geactiveerd virus (cryptolocker) d.d. 27 maart 2017;
  2. kennis te nemen van de analyse van het beveiligingsincident van de Informatiemanager/CIO en de Beveiligingsfunctionaris/CISO van de BEL Combinatie/gemeente;
  3. op grond van deze analyse het als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens van de inwoners van de gemeente Laren niet aannemelijk te achten dat er ernstige nadelige gevolgen zijn ontstaan, of de kans dat dit alsnog gebeurt, voor de bescherming van persoonsgegevens n.a.v. het beveiligingsincident d.d. 27 maart 2017;
  4. de Autoriteit Persoonsgegevens per brief op de hoogte te stellen van bovengenoemde besluiten.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Controleprotocol 2017
Besluit - Het college besluit het controleprotocol 2017 aan de Raad ter vaststelling aan te bieden.

Onderwerp: Financiering regionale samenwerkingsagenda Regio Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van het door het portefeuillehoudersoverleg sociaal en fysiek domein vastgestelde uitvoeringsprogramma Gooi & Vechtstreek 2017-2018 met kenmerk 16.0009990.
  2. het raadsvoorstel ten aanzien van de financiering regionale samenwerkingsagenda Regio Gooi en Vechtstreek ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
  3. na instemming van de raad de bijgevoegde antwoordbrief te verzenden.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Regionale Woonvisie: RAP 2 en projectenplan RAP 2
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het RAP 2 en het projectenplan RAP 2, -het RAP 2 en het projectenplan RAP 2 vrij te geven voor behandeling in het regiopodium van 19 mei.

Onderwerp: Bevestiging afspraken
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de conceptbrief.
Wethouder Smit heeft niet aan de bespreking van dit punt deelgenomen.

Onderwerp: Zienswijze op fusie wbv Laren met G&O
Besluit - Het college besluit:

  1. een positieve zienswijze af te geven m.b.t. de voorgenomen fusie tussen wbv Laren en G&O,
  2. bijgaande concept zienswijze vast te stellen en te versturen.
  3. zienswijze kan in mandaat door wethouder Stam worden afgedaan.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Concept begroting 2018 en jaarstukken 2016 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het bijgevoegd raadsvoorstel inzake de conceptbegroting 2018 Werkvoorzieningschap Tomingroep en de jaarstukken
(jaarverslag en jaarrekening) van het Werkvoorzieningschap Tomingroep over het jaar 2016.

Onderwerp: Beslissing op bezwaar
Besluit - Het college besluit het advies van de commissie te volgen en het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren.

 

Rondvraag / Actiepunt
--