Collegebesluitenlijst 14 november 2017

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
de heer T.W. Smit, wethouder / locoburgemeester
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 21 november 2017

 

Portefeuille: Allen

Openbare besluitenlijst d.d. 7 november 2017
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Regionale energiestrategie Gooi & Vechtstreek
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van bijgaande “Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek” als uitwerking van een van de speerpunten van de Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2016-2018;
 2. in te stemmen met de samenvatting van de Regionale Energiestrategie, vastgelegd in bijgaande beknopte beschrijving “Samen op pad”;
 3. dat de burgemeester volmacht geeft aan wethouder T.W. Smit om namens de gemeente het document “Samen op pad” te tekenen.

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Concept Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan 2017 - 2021
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het bijgaande GVVP met bijbehorende reactienota;
 2. de raad voor te stellen het GVVP vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde prioritering van maatregelen, gelet op de beschikbare middelen en het tempo van uitvoering afstemmen op de beschikbare ambtelijke capaciteit.
   

Onderwerp: Huurovereenkomst grond bij Kostverloren 2 te Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. gedeeltelijke kwijtschelding te verlenen aan huurder over het openstaande bedrag ter hoogte, van € 2.054,-;
 2. akkoord te gaan met de voorgestelde betalingsregeling voor het restant bedrag ad € 2.054,-;
 3. een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan voor een huurbedrag ad € 372,- per jaar;
 4. het nieuwe huurbedrag maandelijks te factureren.
   

Onderwerp: Vaststelling nota sport en bewegen
Besluit - Het college besluit de Kadernota Sport en Bewegen 2018-2030 aan de raad voor te leggen ter vaststelling.
 

Onderwerp: Regionale Afspraken stedelijke ontwikkelingen Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit de Regionale Afspraken stedelijke ontwikkelingen Gooi en Vechtstreek vast te stellen.
 

Onderwerp: Onderhoud gemeentelijk vastgoed
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de geactualiseerde Meerjaren Onderhoudsplannen voor het gemeentelijk vastgoed;
 2. in te stemmen met de 21 begrotingswijziging 2017;
 3. dit voorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
   

Onderwerp: Vereveningsfonds Sociale woningbouw
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met uitgangspunten voor het instellen van een Vereveningsfonds Sociale woningbouw;
 2. in te stemmen met de inhoud van de bestuursopdracht Vereveningsfonds Sociale woningbouw;
 3. de bestuursopdracht Vereveningsfonds Sociale woningbouw ter vaststelling aan te bieden aan de raad.


Wethouder Smit steunt het instellen van het vereveningsfonds waarbij het doel is dat (de realisatie van meer) sociale woningbouw wordt gestimuleerd, maar heeft 2 overwegingen waarover bij hem nog twijfel bestaat:

 1. Of de maatregel dat er enkel “projecten van meer dan 2 woningen” meetellen in dit vereveningsfonds niet juist als effect heeft dat op grote percelen grote huizen (2 stuks) worden gebouwd. Dit kan dan averechts werken. Mogelijk moet hier een andere maatstaf worden aangehouden.
 2. Het vaste percentage van 4% lijkt aan de lage kant en niet per definitie genoeg prikkel om ontwikkelaars tot sociale woningbouw te motiveren. Rho hanteert een percentage van 7,75% en dat lijkt meer te stimuleren in de gewenste richting. Voor de goede orde, dit percentage wordt “slechts” geheven op de woningen binnen een project die normaliter in de sociale sector gebouwd zouden moeten worden. Feitelijk zouden de kosten voor dit percentage over die woningen verrekend moeten worden over de hele projectkosten. Dit betekent dat het percentage van 4% in de praktijk behoorlijk verwaterd.
   

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Ondewerp: Nieuwe overeenkomst JeugdzorgPlus
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de opdracht aan zorgaanbieder Lindenhorst - Almata (Intermetzo) voor de jaren 2018-2020 ten behoeve van het uitvoeren van JeugdzorgPlus;
 2. Volmacht te verlenen aan de directeur sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om de vooraankondiging verlenging opdracht te publiceren op de aanbestedingskalender en de contractonderhandeling en de toelating van de opdracht uit te laten voeren binnen het daarvoor beschikbare budget;
 3. in te stemmen met het reserveren van een regionaal totaalbedrag van €800.000 voor het aangaan van een overeenkomst met zorgaanbieder Lindenhorst – Almata (Intermetzo) voor de jaren 2018-2020;
 4. in te stemmen met het blijven uitvoeren door het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Regio Gooi en Vechtstreek van de kassiersfunctie en het contractbeer voor Jeugdzorgplus in 2018 met looptijd van nieuwe overeenkomst en hierover regelmatig te rapporteren richting de gemeenten.
   

Onderwerp: Door GNR gevraagde zienswijze begroting 2018 en MJB 2019-2021 met bijbehorend beleids- en uitvoeringsplan 2018 2021
Besluit - Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met de Larense bijdragen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2018 van het GNR ten bedrage van in totaliteit (met verrekening doorschuif BTW) van
  €101.640,=.;
 2. in te stemmen met de door het bestuur op 5 oktober 2017 vastgestelde beleidsplan 2018-2021 met het daarbij behorende uitvoeringsplan 2018-2021;
 3. de raad te verzoeken in te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het GNR.
   

Rondvraag / Actiepunt

--