Collegebesluitenlijst 14 maart 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer  T.W. Smit, wethouder
de heer  A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
21 maart 2017                                                                        

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 7 maart 2017
Besluitenlijst - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Bezwaarschriften tegen besluiten op grond van de Wob en de Wbp
Besluit - Het college besluit:
1.   het bezwaarschrift van 17 oktober 2016 wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard. Het   
      bestreden besluit wordt niet herroepen. Vergoeding van kosten voor beroepshalve     
      verleende rechtsbijstand wordt geweigerd.
2.   het bezwaarschrift van 24 oktober 2016 wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard. Het  
      bestreden besluit wordt niet herroepen. Vergoeding van kosten voor beroepshalve
      verleende rechtsbijstand wordt geweigerd.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Aanpassing Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie
Besluit - Het college besluit om:

 1. akkoord te gaan met de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie en deze na verkregen toestemming van de gemeenteraad definitief vast te stellen en te ondertekenen;
 2. de raad voor te stellen het college toestemming te verlenen tot wijziging van Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen het wegslepen van een voertuig van Plein 1945.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Onderwerp: Vaststellen inspraakplannen wegreconstructies jaarschijf 2017, start formele inspraak
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de inspraakplannen van de wegreconstructies van de jaarschijf van 2017 (Stationsweg Hoefloo en Houtweg)
 2. een bedrag van € 616.080,- van de jaarschijf van 2018 aan te wenden voor de uitvoering van deze werken (uitvoering 2017-2018)
 3. de verdeling wegen/riolen vast te stellen op 78%/22%

Onderwerp: Definitieve gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater deelgebieden 01 en 02
Besluit - Het college besluit om overeenkomstig de ter inzage gelegde ontwerpbesluiten, de gebieden 01 en 02, aan te wijzen als gebieden waarbinnen de Verordening op de afvoer van hemelwater Laren van kracht wordt.

Onderwerp: Monument voor de Joodse kinderen
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de inrichting van het plantsoen en het verlenen van de vergunning voor de plaatsing;
 2. de stichting een schenking te geven van € 585 en deze ten laste te brengen van representatie (93040004);
 3. in te stemmen met de voorfinanciering van de kosten van de herinrichting van het plantsoen en deze ten laste te brengen van openbaar groen (93570000);
 4. de kosten voor de herinrichting van het plantsoen met een maximum van € 10.000 ten laste te brengen van de stichting;
 5. in te stemmen met het verzoek van de stichting het plantsoen de straatnaam Reitsemaplantsoen (Jan Reitsema 1894-1968 verzetsstrijder) te geven;
 6. in principe in te stemmen met het aanvaarden van het eigendom van het monument;

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Wijzigingen Statuten Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Betreft - Het college besluit:

 1. de raad voor te stellen de Gemeenschappelijke regeling openbaar onderwijs op te heffen.
 2. de raad om toestemming te vragen voor het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst openbaar onderwijs.
 3. de raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek.

Onderwerp: Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken
Betreft - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het Jaarverslag 2015-2016 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek.
 2. kennis te nemen van de memo ‘Jaarverslag RBL 2015-2016’ en verzoekt de Regio Gooi en Vechtstreek om het komend jaarverslag te verdiepen.
 3. het jaarverslag 2015-2016 en de memo ‘Jaarverslag RBL 2015-2016’ ter informatie te versturen naar de raad.

 

Rondvraag / Actiepunt
--