Collegebesluitenlijst 13 december 2017

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
de heer L.C. van der Pols, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 19 december 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 5 december 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Oninbaar verklaren van Dubieuze debiteuren
Besluit - Het college besluit:

 1.  de in de bijlage vermelde vorderingen met een totaalbedrag van € 32.927,22 oninbaar te verklaren. De oninbare vorderingen zijn als volgt gesplitst:
 • Geen verhaalsmogelijkheden € 26.616,40;
 • Verjaring € 4.190,42;
 • Faillissement € 1.131,45;
 • MSNP en WSNP € 663,84;
 • Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW) € 248,18;
 • Klein restbedrag € 76,93;

2. het oninbaar bedrag ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren af te boeken.
 

Onderwerp: 1e wijziging Tarieventabel A behorende bij Legesverordening 2018
Besluit - Het college besluit de 1e wijziging van de tarieventabellen behorende bij de legesverordening 2018 vast te stellen.

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor het vellen van 1 gewone beuk op het perceel Smeekweg 2b
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van 20 oktober 2017 van de commissie voor de bezwaarschriften en;

 1. de indieners van het bezwaarschrift en de medeondertekenaars van het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 2. de ondertekenaars van de op 18 september 2017 ingediende lijst, voor zover zij het tijdig ingediende bezwaarschrift niet hebben ondertekend, niet-ontvankelijk te verklaren;
 3. het bestreden besluit, de omgevingsvergunning voor het kappen van 1 gewone beuk op het perceel Smeekweg 2 b, alhier, te herroepen en de omgevingsvergunning voor het kappen alsnog te weigeren.
   

Onderwerp: Wijziging van het bouwvlak Lange Wijnen 1
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het ontwerp wijzigingsbestemmingsplan ‘Lange Wijnen 1’;
 2. het ontwerpuitwerkingsplan 'Lange Wijnen 1' met code NL.IMRO.0417.wpLangeWijnen1-On01’ ter visie te leggen.

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

Rondvraag / Actiepunt

--