Collegebesluitenlijst 12 september 2017

Download getekende besluitenlijst
 


Aanwezig:
de heer T.W. Smit, wethouder en locoburgemeester
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 19 september 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 5 september 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester  
--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Subsidieaanvraag Le Bocque voor kosten leges van dorpsfeest op 9 en 10 september 2017.
Besluit - Het college besluit:

 1. aan st. Le Bocque voor legeskosten Dorpsfeest 2017 een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op €848,-;
 2. de kosten voor precario € 444,- te dekken uit kostenplaats A.P.V. 93120001 - Incidentele subsidies 442000;
 3. de kosten voor leges evenement € 311,- en leges Drank– en Horecawet € 93,- te dekken uit kostenplaats precariobelasting 93064000 -incidentele subsidies 442000 voor 278,- De resterende € 126,- te dekken uit kostenplaats 93064000-incidentele bijdragen 443800.

Onderwerp: Begroting 2018-2021
Besluit - Het college besluit:
1. de programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 vast te stellen;
2. de in de programmabegroting geraamde opbrengsten inzake lokale heffingen uitgangspunt te laten zijn voor nog later vast te stellen tarieven (verordeningen) voor:

 • Rioolrecht
 • Afvalstoffenheffing
 • Lijkbezorgingrechten
 • Leges e.d.
 • Onroerende zaakbelasting
 • Precario

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: officiële naamgeving van pad dat loopt van Zevenderdrift naar de Postiljon
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde naam voor het naamloze pad dat loopt van Zevenenderdrift naar de Postiljon: Dr. Boekelmanpad

Onderwerp: Extra budget boomonderhoud Laren
Besluit - Het college besluit aan de raad voor te stellen:

 1. € 155.000 beschikbaar te stellen voor boomonderhoud t.g.v. de VTA 2016 en het opstellen van een bomenbeheerplan;
 2. dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve;
 3. de 11e begrotingswijziging vast te stellen.

Onderwerp: Handhavingsrapportage tweede kwartaal 2017
Besluit - Het college neemt kennis van de Handhavingsrapportage tweede kwartaal 2017.

Onderwerp: Jaarverslag Handhaving 2016
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van en in te stemmen met het Jaarverslag Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016;
 2. in te stemmen met aanbieding aan de raad van het jaarverslag vergezeld van een memo en de tweede kwartaalrapportage.

Onderwerp: Keuze voor wijze van invoering kostprijssystematiek OFGV
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur van de OFGV voorgestelde opties voor invoering van de kostprijssystematiek;
 2. in te stemmen met de keuze voor variant 2, zoals voorgesteld door het lid AB OFGV namens Laren.

Onderwerp: Fusie tennisverenigingen LLTC en 't Laer
Besluit - Het college besluit in te stemmen om voort te gaan met het fusietraject van TC 't Laer en LLTC en tevens aan de raad te vragen om het college de ruimte te geven om op basis van een financieel mandaat met de tennisverenigingen te onderhandelen over een uit te werken overeenkomst. Deze zal uiteindelijk nog door zowel raad als ALV’en moeten worden geaccordeerd in december 2017 of januari 2018.

Onderwerp: Concept Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan 2017 - 2021
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het bijgaande 2e concept GVVP Laren, opgesteld door Royal HaskoningDHV, waarin de opmerkingen van de bewonersavond van 21 juni jl. zijn verwerkt;
 2. aan te geven welke van de in dit conceptplan opgenomen maatregelen het meest noodzakelijk of wenselijk zijn, rekening houdend met de financiële mogelijkheden;
 3. het plan vrij te geven voor bespreking en discussie in de commissie R&I op 17 oktober 2017, alvorens te komen tot een definitief plan met bijbehorend financieringsvoorstel;
 4. de besproken aanpassingen in mandaat te laten verwerken onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder.

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Beslissing op bezwaar
Besluit - Het college besluit het advies van de commissie te volgen en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Ondewerp: Deelname Taalakkoord
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de in dit voorstel geformuleerde afspraken en ze op te nemen in het Taalakkoord;
 2. de wethouder onderwijs te machtigen om het Taalakkoord te ondertekenen.

Onderwerp: Invoering voorziening nat bewegingsonderwijs
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen om de voorziening nat bewegingsonderwijs toe te voegen aan de bijlage behorende bij de Verordening Materiële en Financiële Gelijkstelling 2015 met de kanttekening:

 1. krediet beschikbaar te stellen voor 2017-2018;
 2. dit voor 2019 op te nemen in de kadernota.

Onderwerp: Institutionele fusie Alberdingk Thijm Scholen
Besluit - Het college besluit op grond van de Fusietoets een neutraal advies af te geven voor de institutionele fusie, per 1 januari 2018, van de POstichting, VO-stichting en koepelstichting van de Alberdingk Thijm Scholen.

Onderwerp: Adviesraad sociaal domein HBEL
Besluit - Het college besluit de Verordening adviesraad sociaal domein HBEL vast te stellen.

Rondvraag / Actiepunt
--