Collegebesluitenlijst 11 oktober 2017

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 17 oktober 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 3 oktober 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022
Besluit - Het college besluit het klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad na aanvulling in mandaat van de besproken wijzigingen.

Onderwerp: Legesverordening 2018
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen om de Legesverordening 2018 met bijbehorende tarieventabellen onderdeel A en B vast te stellen.

Onderwerp: Belastingverordening 2018
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen vast te stellen:

 1. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2018
 2. Verordening Afvalstoffenheffing 2018
 3. Verordening Rioolheffing 2018
 4. Verordening Hondenbelasting 2018
 5. Verordening Marktgelden 2018
 6. Verordening Begraafrechten 2018
 7. Verordenring Precariobelasting 2018

Onderwerp: Teruggave afvalstoffenheffing 2018 aan inwoners Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. de raad voor te stellen over te gaan tot het instellen van een voorziening Afvalstoffenheffing t.b.v. realiseren teruggave van de teveel ontvangen afvalstoffenheffing van de inwoners van Laren in de afgelopen jaren;
 2. voor te stellen een bedrag van € 200.000,= over te hevelen vanuit de reserve afvalstoffenheffing naar de nieuw ingestelde voorziening;
 3. ten laste van de Voorziening Afvalstoffenheffing een bedrag van circa € 100.000,= aan de inwoners van de gemeente Laren te restitueren.

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Zienswijze raad op wijziging begroting 2018 en resultaatbestemming 2016 OFGV
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis nemen van de voorgestelde wijziging van de begroting 2018 van de OFGV en de resultaatbestemming 2016 van de OFGV;
 2. de raad voor te stellen om in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de begroting 2018 van de OFGV en de resultaatbestemming 2016 van de OFGV en af te zien van het indienen van een zienswijze;
 3. dit middels bijgaande brief kenbaar te maken aan het DB van de OFGV.

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Preventie en handhavingsplan alcohol jeugd Gooi & Vechtstreek
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis nemen van de resultaten van het onderzoek naar de naleving van de wet i.v.m. alcoholverkoop aan jongeren in de Regio Gooi en Vechtstreek (Mysteryshop actie 2017);
 2. de raad voorstellen het Preventie en handhavingplan alcohol jeugd Gooi & Vechtstreek vast te stellen.

Rondvraag / Actiepunt

--