Collegebesluitenlijst 11 juli 2017

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:

De heer E.J. Roest, burgemeester
De heer L.C. van der Pols, wethouder
De heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
De heer A.H.M. Stam, wethouder
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 18 juli 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 4 juli 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Benoeming in de Commissie voor de erepenningen van de gemeente Laren van de heer J.G.M. Smit
Besluit - Burgemeester en wethouders besluiten voor de periode 1 oktober 2017 tot 1 oktober 1 oktober 2021 te benoemen tot lid van de Commissie voor de gemeentelijke erepenning Laren, de heer J.G.M. Smit.
 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

--

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Mandatering portefeuillehouder besluiten stedelijke ontwikkelingen aan de regio Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit mandaat te verlenen om besluiten te nemen binnen de regio Gooi en Vechtstreek over stedelijke ontwikkelingen of voorzieningen als bedoeld in artikel 6 van de ‘Uitvoeringsregeling regionale afspraken nieuwe stedelijke ontwikkelingen 2017’ van de provincie Noord- Holland aan: de portefeuillehouder voor Ruimtelijke Ordening en diens plaatsvervangers bij besluiten over bestemmingsplannen
 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Convenant Eerste Opvangonderwijs
Besluit - Het college besluit:

1. het convenant eerste opvangonderwijs vast te stellen.
2. wethouder Gerben Struik, tevens voorzitter van de stuurgroep 18-, te mandateren om namens het college het convenant te ondertekenen.

 

Onderwerp: Versteviging vindplaatsgericht werken Centrum voor Jeugd en Gezin.
Besluit - Het college besluit:

  1. voor 2017 een bedrag van € 3.300,= beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de uren  van de CJG coördinator en de lasten hiervan te dekken uit kostenplaats 93710002/443302.
  2. voor 2018 een bedrag van € 7.800,= beschikbaar te stellen, ten laste van kostenplaats 3710002/443302, voor de uitbreiding van de uren van de CJG coördinator, mits er eind 2017 wordt besloten om de uitvoering van het CJG definitief onder te brengen bij de Resultaatverantwoordelijke eenheid Jeugd en Gezin.
     

Onderwerp: Rapportage realisatie dienstverlening Sociaal Domein HBEL 2016
Besluit - Het college besluit:

  1. de rapportage over de realisatie van de dienstverlening in het Sociaal Domein voor HBEL 2016 ter kennisname aan te bieden aan de raad.
  2. in de inleidingspassage opnemen of men binnen het budget blijft.
  3. onderdeel gesubsidieerde Jeugdzorg kwalitatief toe te lichten waarom bij minder deelnemers kosten toch hoger zijn.
     

Rondvraag / Actiepunt

--