Collegebesluitenlijst 11 april 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
18 april 2017                                                                        

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 4 april 2017
Betreft - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Elektrische oplaadpalen in de openbare ruimte
Betreft - Het college besluit:

 1. de ‘Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Laren 2015'  in te trekken;
 2. op verzoek van aanvragers in de hele gemeente via MRA Elektrisch openbare elektrische oplaadpalen te plaatsen in de openbare ruimte;
 3. om via MRA Elektrisch dit jaar 2 oplaadpalen aan te schaffen;
 4. ervoor kiezen om het opstellen van het verkeersbesluit, het plaatsen van de belijning en het verkeersbord uit te besteden aan MRA Elektrisch;
 5. in de dekking te voorzien door te beschikken over de beschikbare budgetten van de begroting 2017.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Voorstel aan regionale omroep Noord Holland voor ontwikkeling Streekredactie Gooi en Vecht
Betreft - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de bijgevoegde brief van de regio aan NH (voorheen RTV Noord Holland), waarin NH gevraagd wordt of en op welke wijze zij een leidende rol kan spelen in het ontwikkelen van een Streekredactie voor de regio Gooi & Vecht.
 2. als voorwaarden te stellen dat 6fm/RTV deel uitmaken van de Streekredactie en de gemeente niet op voorhand financiële consequenties accepteert.
 3. portefeuillehouder neemt de besproken wijzigingen op in de jaarstukken.

Onderwerp: Aanpassing algemene mandaatregeling aan organisatiewijziging BEL Combinatie
Betreft - Het college besluit om de algemene mandaatregeling gemeente Laren - BEL Combinatie 2017 vast te stellen.

Onderwerp: Vaststelling concept jaarstukken 2016 ten behoeve van de accountantscontrole
Betreft - Het college besluit de concept jaarstukken 2016 Laren vast te stellen en aan de accountant aan te bieden ter controle van de jaarrekening 2016

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Vergoeding huisvesting uitgiftepunt Voedselbank Gooi en omstreken van de BEL-gemeenten 2016 en verder.
Betreft - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het voorstel om vanaf 2016 en verder de huisvestingskosten van de voedselbank Gooi en Omstreken te vergoeden door middel van het verlenen van subsidie, zolang de voedselbank gebruik maakt van de zaal Serre in het muziekcentrum Laren.
 2. voor het jaar 2016 € 1700,- subsidie te verlenen en deze direct vast te stellen op dit bedrag.
 3. voor het jaar 2017 € 2600,- subsidie te verlenen.
 4. de kosten te dekken ten laste van de Algemene voorzieningen Wmo en jeugd/overige subsidies.
 5. vanaf 2018 en verder op aanvraag subsidie te verlenen voor de jaarlijkse huisvestingslasten van de Voedselbank € 2600,- (exclusief eventuele tussentijdse huurstijging) en deze op te nemen in de begroting mits de Voedselbank nog gebruik maakt van de ruimte in het muziekcentrum Laren.
 6. voor deze aanvragen op grond van de ASV af te wijken van de artikelen 6 en 7 (aanvraagtermijn 2016 t/m 2018 en over te leggen gegevens: schriftelijke aanvraag en kopie huurovereenkomst is voldoende).

 

Rondvraag / Actiepunt
--