Collegebesluitenlijst 10 januari 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G.Kolhorn, secretaris

Afwezig:
de heer L.C. van der Pols, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
17 januari 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 20 december 2016
Betreft - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Aanwijzing Dienst Algemeen en Economisch belang (DAEB) ten behoeve van de activiteiten van het (goois natuurreservaat) GNR.
Betreft - Het college besluit tot aanwijzing van de activiteiten van het GNR tot DAEB-diensten conform bijgevoegd conceptbesluit.

Onderwerp: Beslissing op een bezwaarschrift naar aanleiding van een besluit op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie
Betreft - Het college besluit het bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk te verklaren, wegens het niet tijdig herstellen van een verzuim.

Onderwerp: BPV Heidezicht
Betreft - Het college besluit BPV Heidezicht éénmalig een bedrag van € 200.- toe te kennen voor de aanschaf van materialen voor wijktoezicht. Te dekken uit de kostenpost veiligheid.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Overeenkomst Smeekweg 102a
Betreft - Het college besluit in te stemmen met het addendum op de koopovereenkomst.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--