Collegebesluitenlijst 9 februari 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
16 februari 2016                                                                     

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 2 februari 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Benoemen stembureauleden en plv. stembureauleden (incl. mandatering) voor het Raadgevend Referendum op 6 april 2016.
Besluit - Het college besluit:

  1. de genoemde personen in het voorstel te benoemen als voorzitter, lid c.q. plv. lid en teller. per stembureau worden een voorzitter, 4 leden en 1 plv. lid benoemd.
  2. mevrouw J.R. van Proosdij-van de Veen, mevrouw M. Rigter-Roodhart en mevrouw W.A. van Raaij te mandateren om – indien nodig - wijzigingen door te voeren in de samenstelling van de stembureau's.

Onderwerp: Regionale samenwerkingsagenda
Besluit - Het college besluit het Raadsvoorstel Regionale Samenwerkingagenda aan te bieden aan de raad voor de behandeling in de raad van 24 februari 2016.

Onderwerp: Notitie verbonden partijen
Besluit - Het college besluit  conform advies de notitie Verbonden partijen vast te stellen en ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Budgethoudersregeling griffie gemeente Laren 2016
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de nieuwe budgethoudersregeling voor de griffie Laren.
  2. in te stemmen met het doorgeleiden van de nieuwe budgethoudersregeling voor de griffie Laren naar de raad van Laren (ter vaststelling).

Onderwerp: Controleprotocol 2016
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met het controleprotocol 2016;
  2. het controleprotocol ter vaststelling aan te bieden aan de Raad.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Beheersverordening Centrum
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen de beheersverordening Centrum vast te stellen.

Onderwerp: Intentieverklaring als basis voor Prestatieafspraken
Besluit - Het college besluit de concept intentieverklaring tbv de prestatieafspraken vast te stellen. Wethouder Stam heeft mandaat om de besproken suggesties in te brengen bij het overleg.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--