Collegebesluitenlijst 9 augustus 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris

 

Afwezig:
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
16 augustus 2016                                                                          

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 2 augustus 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Subsidieaanvraag kosten leges voor InMarkt 2016 door Versa
Besluit - Het college besluit:

 1. aan Versa Welzijn voor leges- en precariokosten INmarkt 2016 een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 528,-
 2. de kosten te dekken uit het budget APV 614003-642504 voor € 200,-  en precario 694003-642504 voor € 328,-
 3. in de budgetsubsidie voor 2017 en verder een aanvullende subsidie op te nemen voor leges en precario t.b.v. de INmarkt;
 4. na te gaan of de budgetssubsidie, waar het organiseren van de INmarkt  deel van uitmaakt, toereikend is om de overige kosten (zoals voor hekken en verkeersborden) te kunnen dekken.

Onderwerp: Oktoberfest 2016
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen ieder voor zover hun bevoegdheid betreft vergunning voor 2016 en 2017 voor het laten plaatsvinden van het evenement Oktoberfest.

Onderwerp: nieuwe werkwijze informeren inwoners en bedrijven van vergunningen
Besluit - Het college besluit:

 1. de omgevingsvergunningen (aangevraagde, verleende, geweigerde, voornemen tot verlenen en verlengen beslistermijn) en alle APV vergunningen en vergunningen op grond van bijzondere wetten met ingang van 1 januari 2017 niet meer verkort te publiceren in Larens Journaal.
 2. inwoners middels een communicatiecampagne te attenderen op digitale mogelijkheden om meldingen te ontvangen over de hierboven genoemde zaken in hun (woon)omgeving.

Onderwerp: Formele vaststelling jaarrekening 2015 na ontvangst accountantsverklaring en - rapportage
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis nemen van de definitief opgestelde accountantsrapportage en accountantsverklaring van 21 juli 2016
 2. de jaarrekening 2015 inclusief ontvangen documenten accountant, conform melding via memo aan de Raad d.d. 22 juli 2016, door te zenden aan de Raad ter definitieve vaststelling jaarrekening 2015 met bijbehorende goedkeurende documenten van de accountant.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Naarderstraat 35-39
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de nota zienswijzen
 2. de verklaring van geen bedenkingen definitief te maken
 3. de vergunning te verlenen
 4. de raad te informeren met de bijgevoegde memo

Onderwerp: Wijzigingsplan Rozenlaantje 12-12a
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan
 2. het ontwerpwijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--