Collegebesluitenlijst 8 november 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
de heer T.W. Smit, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
15 november 2016                                                                        

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 1 november 2016
Besluitenlijst - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: LOGA brieven 7 september 2015, 29 januari en 19 februari 2016
Besluit - Het College besluit de volgende LOGA Brieven voor de Gemeente Laren van toepassing te verklaren, vast te stellen en via de Werkgeverscommissie door te geleiden naar de Raad:

 1. LOGA brief van 7 september 2015 (ECWGO/ U201501380) Arbeidsvoorwaarden Garantiebanen
 2. LOGA brief van 29 januari 2016 (ECWGO/U201600078) Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren
 3. LOGA brief van 19 februari 2016 (ECWGO/ U201600259) Wet flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (Let op! Deze LOGA-brief dient vastgesteld te worden vóór LOGA-brief van 22 februari 2016 (zie separaat voorstel).

Onderwerp: LOGA brieven 7 juli en 2 december 2015, 22 februari, 23 maart, 7 april en 31 mei 2016
Besluit - Het College van Laren neemt kennis van de volgende circulaires van het LOGA, stelt deze vast en geleidt deze via de Werkgeverscommissie door aan de Raad:

 1. LOGA brief van 7 juli 2015 (ECWGO/U201501194) Overgangsrecht en toelichting H3
 2. LOGA brief van 2 december 2015 ( ECWGO/ U201502055) Tekst CAR-UWO in verband met herziening hoofdstuk 3 (correctie)
 3. LOGA brief van 22 februari 2016 (ECWGO/ U201600266) Technische wijzigingen CAR-UWO
 4. LOGA brief van 23 maart 2016 ( ECWGO/U201600450) Aandachtspunten i.v.m. invoering nieuw hoofdstuk 3 CAR
 5. LOGA brief van 7 april 2016 (ECWGO/U201600159) Wijziging salarisbedragen Cao gemeenten 2016-2017
 6. LOGA brief van 31 mei 2016 (ECWGO/U201600848) Revisie integrale toelichting bij de CAR-UWO

Onderwerp: Regeling IKB - Laren|
Besluit - Het College neemt kennis van de LOGA ledenbrief over de regeling IKB en besluit de regeling IKB en lokale regeling IKB vast te stellen en deze via de werkgeverscommissie door te geleiden naar de Raad.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Betaalbaar kinderopvang voor elke peuter en subsidie Voor- en vroegschoolse educatie
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de notitie 'elke PEUTER een KANS!' van 8 november 2016 op basis waarvan met ingang van 1 januari 2017 een regeling 'Voor- en vroegschoolse educatie' en een regeling 'Betaalbare kinderopvang' tot stand wordt gebracht,
 2. alle ouders van 0 tot 4 jarigen in de gemeente Laren een brief sturen over dit onderwerp en de hiervoor benodigde data uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Laren
 3. vrij geven voor dit doel en 3. Instemmen met bijgaande memo waarin de Raad zo spoedig mogelijk geïnformeerd wordt over onderhavig onderwerp.

 

Rondvraag / Actiepunt
--