Collegebesluitenlijst 8 maart 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder 
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
de heer L.C. van der Pols, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
15 maart 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 1 maart 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Afsluiten investeringen jaarrekening 2015
Besluit - Het college besluit de afsluitingsprocedure investeringen in werking te stellen.

Onderwerp: Subsidieaanvraag St. Nationaal Digitaal Verzetsmonument voor de VerzetsKrant 2016
Besluit - Het college besluit subsidie te weigeren aan Stichting Nationaal Digitaal Verzetsmonument voor de VerzetsKrant op grond van artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening 2011 omdat:

 1. de aanvraag niet past binnen de Beleidsregels
 2. in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit al op een andere wijze in belangrijke mate is voorzien
 3. in de begroting geen budget hiervoor is opgenomen.

Onderwerp: Bekostiging lokale omroep voor radio 6FM door gemeente Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. een meerjarige subsidie te verlenen voor 2016, 2017, 2018 en 2019 van € 7.244,-per jaar aan de stichting Lokale Omroep Huizen/Blaricum/Eemnes/Laren
 2. de subsidie te betalen uit het budget Radio 6FM/St. Lokale Omroep 658002-642538

Onderwerp: Eenmalige subsidie Drumband MCC.
Besluit - Het College besluit € 2000 subsidie toe te kennen voor de organisatie van de taptoe

Onderwerp: Kadermemo
Besluit - Het college besluit met de kadermemo in te stemmen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Herziening exploitatie Smeekweg
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de exploitatie Ontwikkeling Smeekweg
 2. de raad bij de behandeling van de jaarrekening voor te stellen:
 • de exploitatie vast te stellen;
 • de voorziening af te ramen van € 91.900,- naar € 0,-.
 • de begrotingswijziging vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Structurele personeelsformatie decentralisaties Maatschappelijke Zaken HBEL
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het formatie calculatiemodel en de ontwikkelingen periodiek te monitoren op aantallen en tijdsbesteding per voorziening (bijlage 1). De uitkomsten worden verwerkt in de benodigde formatie 2017 e.v.
 2. in te stemmen met 18,44 fte structurele formatie uitbreiding MZ HBEL tbv de decentralisaties sociaal domein. Hiervan tenminste 4 fte op te nemen in een flexibele schil. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 e.e.a. conform bijlage 2.
 3. benodigde extra uitvoeringskosten à 309.466,- t.l.v. de begroting 2016 sociaal domein te brengen.
 4. de raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Sociaal Plan 2016
Besluit - Het college besluit het Sociaal Plan 2016 vast te stellen, dat in werking treedt na vaststelling en bekendmaking/publicatie.

 

Rondvraag / Actiepunt
--