Collegebesluitenlijst 6 juni 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
14 juni 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 31 mei 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Bodemverontreiniging Sint Janstraat 19
Besluit - Het college besluit de Provincie te informeren over deze ontwikkeling

Onderwerp: Coördinatie nazorg ex-gedetineerden
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met regionale coördinatie van de nazorg van ex-gedetineerden 2017 en verder binnen het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek;
 2. in te stemmen met de daaruit voortvloeiende structurele kosten van € 2.888,- en deze kosten te dekken uit het budget wmo begeleiding en waar nodig hiervoor op productniveau bij de begroting 2017 een wijziging aan te brengen ten laste van maatwerkvoorzieningen in natura.

Onderwerp: Vluchtelingenopvang op Crailo; stand van zaken en acties
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van stand van zaken;
 2. met betrekking tot de vrijwilligerscoördinator de werkrelatie op basis van de een concept-overeenkomst uit te werken en wethouder Van der Pols te machtigen de overeenkomst nader uit te onderhandelen;
 3. in te stemmen met de voorgestelde projectstructuur van een bestuurlijk overleg en een ambtelijk kernteam; 4, kennis te nemen van de concept bestuursovereenkomst en burgemeester te machtigen om met het COA deze bestuursovereenkomst nader uit te onderhandelen;
 4. de financiële consequenties in relatie tot de vergoeding die de gemeente ontvangt nader uit te laten werken.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Jaarrekening 2015 Bijzonder Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van de stichting Bijzonder Laren;
 2. de subsidie over 2015 vast te stellen op € 66.617,-, zijnde het bedrag dat de gemeente als voorschot heeft overgemaakt aan de stichting;
 3. de stichting daarover te informeren, door middel van de bijgevoegde conceptbrief;
 4. de raad door middel van het bijgevoegde memo te informeren en de jaarrekening ter kennisneming toe te sturen.

Onderwerp: Afrondende vaststelling van een drietal onderhoudssubsidies Singer Laren
Besluit - Het college besluit :

 1. de subsidie arbeidsomstandigheden/veiligheid ad € 427.453 vast te stellen op € 299.739
 2. de subsidie Vervangingsonderhoud daken / luchtbehandeling ad 304.000 vast te stellen op € 270.152
 3. de subsidie MOUP theater 2015 ad € 50.000 vast te stellen op € 12.505
 4. tot betaling over te gaan van het na de bevoorschotting resterende bedrag ad. € 104.396

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Bezwaar tegen het buiten behandeling laten van een aanvraag om een eenmalige compensatie eigen risico 2014
Besluit - Het college besluit:

 1. het bezwaarschrift gegrond te verklaren;
 2. het besluit van 8 februari 2016 te herroepen, het besluit van 21 april 2016 in stand te laten;
 3. het verzoek om vergoeding van de proceskosten ad € 496,-- toe te wijzen.

Onderwerp: Rapportage realisatie dienstverlening Sociaal Domein HBEL 2015 & 1e kwartaal 2016
Besluit - Het college neemt kennis van de rapportage realisatie dienstverlening Sociaal Domein HBEL 2015 & 1e kwartaal 2016 en stuurt deze ter kennisname naar de raad.

Onderwerp: Mandatering toeleiding gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de mandatering van de Jeugd- & Gezinsbeschermers voor het indienen van een verzoek bij de rechtbank tot uithuisplaatsing van een jeugdige in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp in het vrijwillig kader. Dit te doen conform bijgevoegd mandaat- en machtigingsbesluit.

 

Rondvraag / Actiepunt
--