Collegebesluitenlijst 5 juli 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
dhr. E.J. Roest, burgemeester
dhr. T.W. Smit, wethouder
dhr. A.H.M. Stam, wethouder
dhr. L.C. van der Pols, wethouder
dhr. G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
12 juli 2016

                                                                          

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 28 juni 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Deelname aan waar staat je gemeente - Laren
Besluit - Het college besluit tot verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP (Basisregistratie Personen) aan het onderzoeksbureau Research2Evolve. Het betreft naam, adres, geslacht en geboortedatum van 2.200 personen van 18 jaar en ouder, geselecteerd door middel van een aselecte steekproef.

Onderwerp: Notitie sturen op Verbonden partijen
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de aangepaste notitie Verbonden partijen gemeente Laren;
 2. de notitie ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Gebiedsaanwijzingen voor de hemelwaterverordening en beleidsregels voor het verlening van ontheffing.
Besluit - Het college besluit:

 1. de ontwerpbesluiten gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater Laren 01 t/m 06 2016 vast te stellen;
 2. de Beleidsregel ontheffing lozingsverbod Verordening op de afvoer van hemelwater Laren 2016 vast te stellen;
 3. gebruik te maken van NAW-gegevens uit de basisregistratiekadaster ten behoeve van de communicatie met perceelseigenaren.
 4. er op toe te zien dat de voorwaarden welke zijn geformuleerd in de brief van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, d.d. 23 juni 2016, kenmerk 2016-01GWBG/melding, zullen worden nageleefd.”

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Inkoop sociaal domein 2017
Besluit - Het college besluit:

 1. vaststellen van de volgende toelatingsdocumenten:
  • Hulp bij het huishouden (bijlage 1)
  • Maatschappelijke ondersteuning (bijlage 2)
  • Beschermd wonen (bijlage 3)
  • Jeugdhulp (bijlage 4)
  • Jeugdbescherming, jeugdreclassering en drang (bijlage 5)
 2. vaststellen van de matrices adviesraden sociaal domein op basis van de geleverde adviezen voor jeugdzorg en voor wmo
 3. volmacht te verlenen aan de manager contractbeheer sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om de toelating van inschrijvers tot de onder 1 genoemde opdrachten uit te voeren.
 4. volmacht te verlenen aan de manager contractbeheer sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om het contractbeheer uit te voeren, waartoe worden gerekend in gebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding.
 5. in te stemmen met het voornemen van de Regio Gooi en Vechtstreek om uiterlijk 1 oktober 2016 een bijgestelde begroting aan de gemeente voor te leggen voor de uitvoering van het contractbeheer sociaal domein vanaf 1 januari 2017.
 6. de gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

 

Rondvraag / Actiepunt
--