Collegebesluitenlijst 4 oktober 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
11 oktober 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 27 september 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Controleprotocol Regio Gooi & Vechtstreek Sociaal Domein 2016/2017
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het controleprotocol Gooi & Vechtstreek ten behoeve van het Sociaal Domein.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Centrumvisie
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de aangepaste concept centrumvisie.
  2. de conceptvisie ter kennisneming te brengen aan de gemeenteraad.
  3. de conceptvisie aan de pers ter beschikking te stellen alsmede de pers uit te nodigen voor een toelichting.
  4. in oktober twee informatie-discussie bijeenkomsten te organiseren voor inwoners en ondernemers in het Brinkhuis.

Onderwerp: Brandveiligheidsverordening Laren
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:

  1. de huidige Brandveiligheidsverordening 2010 in te trekken;
  2. de Brandveiligheidsverordening Laren vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--