Collegebesluitenlijst 31 mei 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
6 juni 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 24 mei 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Evaluatie Raadgevend Referendum gehouden op 6 april 2016.
Besluit - Het college besluit het voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Uitwerking dialoog met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de ontwikkeling van het dorp Laren
Besluit - Het college besluit:

  1. een budget van € 7.700 beschikbaar te stellen voor de administratieve ondersteuning van het projectteam dialoog Laren;
  2. begin juni een representatieve steekproef van 2.500 inwoners uit de BRP Laren te trekken, ten behoeve van het houden van een burgerpeiling door middel van een door de gemeente te verzenden enquête, waarbij als resultaat een effectieve respons van 500 enquêtes wordt bereikt;
  3. begin juli een steekproef van maximaal 2.500 inwoners uit de BRP Laren te trekken, waarbij het resultaat wordt bereikt dat tenminste 100 aldus gelote inwoners bevestigd hebben te zullen komen op de Burgertop Laren die op 10 september 2016 gehouden wordt.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Reparatie onrechtmatigheden aanbestedingen 2015
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met het repareren van onrechtmatigheden in de aanbestedingen zoals vermeld in de steekproef in bijlage A.
  2. in te stemmen met het repareren van eventuele onrechtmatigheden in de aanbestedingen zoals vermeld in bijlage B.

Onderwerp: Samenwerking in de MRA
Besluit - Het college besluit:

  1. in stemmen met onderliggende concept brief inzake de versterking van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
  2. de raad voor te stellen in te stemmen met deze concept brief en de gevraagde bijdrage van €16.125,= te laten verwerken in de begroting van 2017 en 2018

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Koopovereenkomst voormalige gronden bibliotheek
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de koopovereenkomst voor de voormalige gronden van de bibliotheek
  2. wethouder Stam te machtigen om de koopovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Jaarrekening en liquidatieverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de jaarrekening 2015, inclusief liquidatieverslag, van het Regionaal Bureau Leerlingzaken en geen zienswijze in te dienen.

 

Rondvraag / Actiepunt
--