Collegebesluitenlijst 2 februari 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer T.W. Smit, Loco-burgemeester/wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, werthouder
de heer G.H. Veerman, loco-secretaris

 

Afwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
9 februari 2016                                                                          

 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 26 januari 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Het organiseren van het evenement Kleine Raampjesdag 2016
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft, vergunning voor het organiseren en laten plaatsvinden van het evenement Kleine Raampjesdag op zondag 31 juli 2016 van 10:00 uur tot 17:00 uur op het Plein 1945 Laren.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Bedrijfsplan Hart van Laren 2015 en 2016
Besluit - Het college besluit:

  1. In te stemmen met het bedrijfsplan 2015
  2. In te stemmen met het bedrijfsplan 2016
  3. Na afronding van het project Hart van Laren: Wijzer vooruit! te evalueren wat dit betekent voor het bedrijfsplan en de eventueel door de gemeente te betalen exploitatietekorten.

Met dienverstande dat het college er van uitgaat dat er een ambitieuzer bedrijfsplan c.a. zal worden opgesteld.

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen fractie van D66 inzake jeugdbeleid
Besluit - Het college besluit de beantwoording vast te stellen conform de concept reactiebrief en mandateert de portefeuillehouder de uiteindelijke redactie vast te stellen.

 

Rondvraag / Actiepunt
--