Collegebesluitenlijst 2 augustus 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer T.W. Smit, loco-burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G.H. Veerman, loco-secretaris

 

Afwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van
9 augustus 2016                                                                         

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 26 juli 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Elektronisch Communiceren
Besluit - Het college besluit in te stemmen met:

  1. Beleid elektronische handtekening
  2. Wachtwoordbeleid (instructies)

Onderwerp: Evenementenvergunning Laren Jazz 2016
Besluit -

  1. De burgemeester en burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, vergunning te verlenen aan Stichting Singer Memorial Foundation voor het organiseren van het evenement "Laren Jazz" op 2 en 3 september 2016;
  2. De burgemeester en burgemeester en wethouders besluiten dat de volgende edities van het evenement "Laren Jazz" in ondertekeningsmandaat kunnen worden verleend door de directeur van de BEL Combinatie, na afstemming met de portefeuillehouder.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Tijdelijke parkeervoorziening ten behoeve van Singer
Besluit - Het college besluit, alles afwegende, geen tijdelijke parkeervoorziening ten behoeve van Singer op de eng te realiseren.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Mandaatverlening benoeming gemeentelijke lijkschouwer gemeente Laren
Besluit - Het college besluit:

  1. De uitoefening van de bevoegdheid tot benoeming van de gemeentelijke lijkschouwer(s) als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging te mandateren aan de directeur publieke gezondheid (DPG) van de GGD Regio Gooi en Vechtstreek.
  2. De DPG op te dragen om het college tijdig te informeren over wijzigingen in de benoeming van gemeentelijke lijkschouwers.

 

Rondvraag

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen PvdA inzake herstel kunstwerk Marthe Röling
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de conceptbeantwoording en te verzenden aan de fractie van de PvdA alsmede in afschrift aan de andere raadsfracties.