Collegebesluitenlijst 29 maart 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
5 april 2016                                                                     

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 22 maart 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Ontwerp Nota Geluidbeleid
Besluit - Het College besluit:

 1. het Ontwerp Nota Geluidbeleid vast te stellen
 2. het Ontwerp Nota Geluidbeleid ter verkennende bespreking aan de Commissie R&I aan te bieden
 3. paragraaf 5.3 aan te passen met verwijzing naar evenementenbeleid

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Activiteiten Koningsdag 2016 Novolari
Besluit - Burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, aan Novolari:

 1. vergunning op grond van artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening en het evenementenbeleid Laren voor het organiseren van activiteiten in het kader van Koningsdag 2016
 2. ontheffing op grond van artikel 35 Drank en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Huurovereenkomst van Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 27 te Laren.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met:

 1. een nieuw huurcontract met Gijs Jansen Makelaars per 1 april 2016 voor de locatie Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 27 te Laren;
 2. de duur van het huurcontract is 5 jaar, met stilzwijgende verlenging en indexering tenzij minimaal 2 maanden voor einddatum schriftelijk opgezegd;

Onderwerp: Het ontwerpbestemmingsplan Gooisch Crematorium Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de Inspraak& vooroverlegnota;
 2. het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage leggen met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.
 3. de raad middels een memo hiervan op de hoogte stellen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Beleidsregel ter vaststellen van de omvang (uren CHT)
Besluit - Het college besluit:

 1. bijlage 1 (gebaseerd op het document: ’Richtlijn Indicatieadvisering Hulp bij het Huishouden (MO-Zaak, 2011) vast te stellen als beleidsregel op basis waarvan consulenten de inzet van CHT motiveren.
 2. in de tweede helft van 2016 de werking en effecten van de beleidsregel evalueren en bezien of het vaststellen van alternatieve (regionale) objectieve richtlijnen wenselijk is.

 

Rondvraag / Actiepunt
--