Collegebesluitenlijst 28 juni 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
5 juli 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 21 juni 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Het intrekken van een standplaatsvergunning
Besluit - Het college besluit op grond van artikel 7 en 8 van de 'Marktverordening 2012' de verleende standplaatsvergunning d.d. 24 maart 2015 , kenmerk APV 2015-0195 15.0003378 in te trekken.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Regiovorming in het kader van de Woningwet
Besluit - Het college besluit:

  1. een aanvraag tot vorming van een woningmarktregio bij het ministerie van BzK in te dienen, waarbij de woningmarktregio bestaat uit de 34 gemeenten binnen de regio MRA,
  2. de raad te informeren middels de raadsinfo-brief, bijlage F.

Onderwerp: Verlengde Houtweg 10
Besluit - Het college besluit:

  1. in de stemmen met de anterieure ‘overeenkomst Verlengde Houtweg 10’;
  2. het 'ontwerpbestemmingsplan Verlengde Houtweg 10’ ter visie te leggen.

Onderwerp: Instemmen met de Prestatieafspraken 2016-2018
Besluit - Het college besluit:

  1. met de Prestatieafspraken in te stemmen
  2. de Prestatieafspraken ter kennisneming naar de raad te sturen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Begrotingswijziging Regio Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:

  1. als zienswijze op begrotingswijziging 1 in te brengen dat ingestemd wordt met het onderbrengen van de uitvoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin (Huizen, Laren en Blaricum) bij de RVE Jeugd en Gezin (coördinatie) en samen te voegen met de jeugdgezondheidszorg. De gevraagde bijdrage van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren her te berekenen op basis van een uniform bedrag per kind. De bijdrage van de gemeente Laren in de begrotingswijziging van de regio voor 2016 ad € 35.585,-- te verlagen met € 6.601,-- tot € 28.984,--. Voor 2017 dienen de kosten te worden toegerekend over de regiogemeenten naar rato van een uniforme maatstaf. De Regio verzoeken voor 1 oktober 2016 helderheid te verschaffen over de inrichting en de kostenberekening naar rato van een uniforme maatstaf vanaf 2017, inclusief bijbehorende begrotingswijziging.
  2. in te stemmen met begrotingswijziging 8.

 

Rondvraag / Actiepunt
--