Collegebesluitenlijst 27 september 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
4 oktober 2016.

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 20 september 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Brugdagen 2017
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het voorstel brugdagen 2017.

Onderwerp: Drugsbeleid 2016
Besluit - Het college besluit akkoord te gaat met het drugsbeleid 2016 en stuurt deze beleidsnota ter kennisneming naar de raad.

Onderwerp: -Arbobeleid -Verzuimbeleid -Klachtenregeling -Regeling melden vermoeden misstanden
Besluit - Het college besluit in te stemmen met: arbobeleid, verzuimbeleid, klachtenregeling, regeling melden vermoeden misstanden en na instemming door te geleiden naar de raad voor vaststelling voor de griffie.

Onderwerp: Agressie beleid en procedures
Besluit - Het college besluit het beleid en de procedures vast te stellen voor de medewerkers van de gemeente daarna door te geleiden naar de raad voor vaststelling voor de griffie.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Ontvangen Evaluatie Stichting Bijzonder Laren / Coöperatieve Vereniging Dorpsfonds Bijzonder Laren U.A.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de ontvangen evaluatie en deze ter kennisname door te geleiden naar de Raad van Laren.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bijstellen planning wegreconstructies ten opzichte van dekking jaarschijven
Besluit - Het college besluit:

 1. het krediet L021003 Reconstructies wegen jaarschijf 2015 verhogen met € 100.000,-
 2. het krediet wegen jaarschijf 2016 (L021004) verhogen met € 325.000,-
 3. het krediet wegen jaarschijf 2017 (L021005) verlagen met € 425.000,-
 4. in te stemmen met opdrachtverlening 4 bestekken werken 2016
 5. kennis te nemen van het mogelijk niet behalen van inkoopvoordeel
 6. de begrotingswijziging vast te stellen

Onderwerp: Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding met poort op het perceel Vreedenburgh 59
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten met correctie van het geldende bestemmingsplan.

Onderwerp: Bezwaar tegen een geweigerde omgevingsvergunning voor het geheel vervangen van een schuur op het perceel Raboes 21 te Laren.
Besluit - Het college besluit het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Onderwerp: Uitkomsten en follow-up Dialoog Laren 2016
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de eindrapportage 'De kracht van Laren - samenlevingsperspectief Laren' van het project Dialoog Laren 2016;
 2. de raad voor te stellen:
 • kennis te nemen van de eindrapportage 'De kracht van Laren - samenlevingsperspectief Laren' van het project Dialoog Laren 2016
 • in te stemmen met de voorstellen betreffende de opvolging van de 10 ideeën uit de inwonertop L100 van 17 september 2016;
 • het college opdracht te verstrekken een plan van aanpak op te stellen voor een structurele dialoog met de lokale samenleving voor de jaren 2017 en 2018.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--