Collegebesluitenlijst 26 januari 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, werhouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G.H. Veerman, loco-secretaris

Afwezig:
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
2 februari 2016                                                                

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 19 januari 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Art Laren 2016
Besluit - De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010 vergunning te verlenen voor het organiseren van het evenement "Art Laren" op 16 juni 2016 van 17.00 tot 22.00 uur (besloten avond), op 17 juni 2016 van 11.00 tot 22.00 uur en op 18 en 19 juni 2016 van 11.00 tot 18.00 uur.

Onderwerp: Overheveling budgetten 2015 naar 2016
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:

  1. het benodigd budget van 358.496,- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
  2. het benodigd budget van 48.750,- beschikbaar te stellen ten laste van de reserve riolering.
  3. de 2e begrotingswijziging 2016 vast te stellen.

Onderwerp: Prestatieovereenkomst Bijzonder Laren
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de concept prestatieovereenkomst.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Besluit last onder dwangsom Kloosterweg 39c Laren
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van het voorstel en de last onder dwangsom op te leggen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Volmacht verlenging leerlingenvervoer
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het geven van een volmacht per 1 februari 2016 aan de directeur Sociaal Domein van de Regio Gooi en Vechtstreek voor het verlengen van het contract leerlingenvervoer.

Onderwerp: Beschermd wonen 2016
Besluit - Het college besluit:

  1. de overeenkomst Beschermd wonen verlengen met 1 jaar tot 31-12-2016 met de bestaande aanbieders en de twaalf in 2015 extra gecreëerde plekken voor oud-Ascensio cliënten in 2016 vrijgeven voor alle cliënten.
  2. de tarieven voor 2016 voor de Beschermd Wonen pakketten en de toeslag dagactiviteiten vaststellen op het niveau van 2015 (geen indexatie en geen verlaging).
  3. de tarieven voor 2016 voor de Beschermd Wonen toeslagen huisvesting vaststellen zoals genoemd in tabel 2 van dit voorstel.
  4. de uitgangspunten voor het verstrekken van een pgb beschermd wonen en de pgb’s per pakket vaststellen zoals genoemd in het rapport “Beschermd wonen PGB – 2016 en verder” (bijlage 1).
  5. de inkoop en wijze van bekostiging van het assessment Beschermd wonen vaststellen zoals beschreven in dit voorstel. Tevens vaststellen dat de uitvoering van het assessment plaatsvindt door het RIBW, zoals beschreven in dit voorstel.
  6. de “matrix advies wmo-raden” vaststellen en de Wmo-raad hierover informeren (bijlage 2).
  7. de gemeenteraad informeren middels de raadsinformatie brief beschermd wonen (bijlage 3).

Onderwerp: Tijdelijk gebruik De Scheper
Besluit - Het college besluit, onder nader uit te werken voorwaarden De Scheper tijdelijk beschikbaar te stellen aan het College De Brink / Gooise Scholenfederatie voor de Internationale Schakelklas (ISK).

 

Rondvraag / Actiepunt
--