Collegebesluitenlijst 26 april 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
3 mei 2016                                                                          

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 19 april 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2015 en begroting 2017 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV)
Besluit - Het college besluit de volgende zienswijze op de jaarstukken 2015 en begroting 2017 VRGV ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen:

  1. de gemeente stemt in met de jaarstukken 2015, met de kanttekening dat de VRGV nogmaals zou moeten beoordelen of de benoemde risico’s ook daadwerkelijke risico’s zijn;
  2. de gemeente stemt in met de begroting 2017, met de kanttekening dat de gemeente het wenselijk vindt een discussie te voeren over de wijze waarop de bijdrage bevolkingszorg berekend wordt.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Dorpsdiner 2016
Besluit - Burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft, op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening van Laren 2010 vergunning voor het organiseren en laten plaatsvinden van het evenement "Dorpsdiner 2016" op zondag, 29 mei 2016 op de Brink en op het plein voor de Sint Janbasiliek.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Vastleggen wegreconstructies jaarschijf 2017
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de invulling van de jaarschijf van 2017 voor de reconstructies Hoefloo, Stationsweg en Houtweg (gedeelte Esseboom tot Rijksweg West.
  2. het gereserveerde bedrag voor voorbereiding en uitvoering van deze werkreconstructies ad € 965.920,- van de jaarschijf van 2017 voor wegen en riolen beschikbaar stellen (78 % wegaandeel en 22 % rioolaandeel) een bedrag van € 75.000,- van de jaarschijf van 2017 beschikbaar stellen van de reservering van totaal € 125.000,- voor maatregelen in het kader van de waterproblematiek

Onderwerp: Vaststellen van het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 en het Jaarverslag 2015 en het Uitvoeringsprogramma 2016 van de OFGV.
Besluit - Het college besluit Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 vast te stellen en het Jaarverslag 2015 en het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 van de OFGV.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2017 en Conceptjaarstukken 2015 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep
Besluit - Het college besluit bijgaand concept raadsvoorstel en raadsbesluit over de Ontwerpbegroting 2017 en de Conceptjaarstukken 2015 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep voor te leggen aan de raad ter besluitvorming.

 

Rondvraag / Actiepunt

--