Collegebesluitenlijst 25 oktober 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris

Afwezig:
de heer G. Kolhorn, secretaris

                                                                         

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
1 november 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 18 oktober 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: GNR inzake voorgelegde transitieplan en uitvoeringsprogramma met de daarbij gevraagde budgetten 2016 en meerjarig o.b.v. € 1,= per inwoner.
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met het voorliggende en daarna definitieve transitieplan GNR met het daarbij behorende uitvoeringprogramma en gevraagd budget;
  2. in te stemmen met de gecombineerde zienswijze inzake begroting 2017, meerjarenbegroting 2018-2020 en het transitieplan GNR onder voorbehoud van de besluitvorming van de raad.
  3. de raad voor te stellen in te stemmen met het definitieve transitieplan en de zienswijze.

Onderwerp: Beheer en onderhoud bestaande openbare oplaadpalen
Besluit - Het college besluit:

  1. voor de 2 EVnetNL-palen MRA-Elektrisch het beheer en onderhoud te laten organiseren voor minimaal 5 jaar;
  2. mee te doen met het project Living Lab Smart Charging en de openbare oplaadpalen in de gemeente Laren beschikbaar te stellen voor dit project.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Aanwijzing collectieve festiviteit 2017
Besluit - Het college besluit:

  1. 27 april 2017 (Koningsdag) aan te wijzen als een collectieve festiviteit waarvoor de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen T.17, T.19 en T.20 van het Besluit Algemene Regel voor Inrichtingen Milieubeheer niet gelden.
  2. wethouder T.W. Smit te mandateren voor het aanwijzen van Koningsdag als collectieve festiviteit voor komende jaren.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Wegenbeheerplan 2017-2021
Besluit - Het college besluit:

  1. het wegbeheerplan gemeente Laren 2017 - 2021 vast te stellen.
  2. het wegbeheerplan ter kennisgeving voor te leggen aan de commissie.

Onderwerp: Bezwaar inzake wegslepen auto.
Besluit - Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bestreden besluit in stand laten met correctie van de in het primaire besluit vermelde datum van 18 april 2016 naar 25 maart 2016. Dit met aanvulling dat niet alleen de "Wegsleepverordening gemeente ”Laren 2009" van toepassing is, maar ook de "1e wijziging wegsleepverordening gemeente Laren 2009".

Onderwerp: Prestatieovereenkomst Woningbouwverenigingen
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de brief inzake de prestatieovereenkomst waarbij  wethouder Smit aantekent zonder documentatie niet op voorhand tot de conclusie kan komen of fusie of samenwerking het beste is voor de larense woningbouwverenigingen, waarbij zij wel met elkaar de kwetsbaarheden moeten aanpakken. 

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--