Collegebesluitenlijst 24 mei 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

       

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
31 mei 2016                                                                  

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 17 mei 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Besluitvorming aangaande indienen zienswijze begroting 2017 GR Regio alsmede de MJB 2018-2020en de jaarstukken 2015.
Besluit - Het college besluit:

  1. de Raad om instemming te vragen op voorliggende documenten;
  2. af te zien van een zienswijze en
  3. dit via een reactiebrief (met wel enkele aandachtspunten) aan de GR Regio terug te melden.

Onderwerp: Subsidieaanvraag door Laren Klassiek bij Laren voor een muziekeducatieproject.
Besluit - Het college besluit geen subsidie te vertrekken ten behoeve van het muziekeducatieproject van Laren Klassiek.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een appartementengebouw op het perceel Hoefloo 20 a.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van 9 mei 2016 van de commissie voor de bezwaarschriften en het besluit van 16 december 2015, waarbij omgevingsvergunning (bouwen) is verleend voor het gewijzigd uitvoeren van een appartementengebouw op het perceel Hoefloo 20 a, in stand te laten met inachtneming van de overwegingen van de commissie en voorts het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Onderwerp: Verkaveling Ligweide
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met het concept van de stedenbouwkundige verkaveling en de schetsen van de woningen.
  2. advies te vragen aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
  3. een informatieavond te houden voor omwonenden.
  4. de raad middels een memo te informeren.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--