Collegebesluitenlijst 23 februari 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
1 maart 2016                                                                         

 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 16 februari 2016 
Besluitenlijst - De besluitlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 18 februari 2016
Besluitenlijst - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Subsidieaanvraag door Buurt Preventie Vereniging Wevers-Erfgooiersbuurt in Laren.
Besluit - Het college besluit:

  1. een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 500,- voor de oprichtingskosten van BPV Wevers-Erfgooierst.
  2. de kosten te dekken uit het budget veiligheid 614002-634600.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Servicenormen 2016
Besluit - Het college besluit de servicenormen 2016 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Onderwerp: Kadernota 2017 BEL Combinatie
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de kadernota 2017
  2. de kadernota 2017 ter kennisname aan de raad voor te leggen.

Onderwerp: Integrale begrotingswijziging 2016 BEL Combinatie
Besluit - Het college besluit:.

  1. in te stemmen met de integrale begrotingswijziging 2016 van de BEL Combinatie.
  2. de raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang (9605)
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met bijgaande notitie 'Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang' van 23 februari 2016
  2. de notitie ter kennisname te brengen aan de Raad

Onderwerp: Cao SW
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met het onderhandelaarsakkoord Cao SW 2015-2018 (bijlage 1).
  2. op uiterlijk 24 februari 2016 om 12:00 uw besluit kenbaar maken bij de VNG via het digitale reactieformulier dat de VNG naar de gemeentesecretaris verzonden heeft.

 

Rondvraag / Actiepunt
--