Collegebesluitenlijst 23 augustus 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder 
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
de heer L.C. van der Pols, wethouder

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
30 augustus 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 16 augustus 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Algemene spelregel voor de regionale GR-en.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met bijgevoegd document
 2. dit via bijvoegde Raadsinformatiebrief aan de Raad kenbaar te maken

Onderwerp: Vaststellen gemeentelijke bijdragen en subsidies welzijn, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning Laren 2015.
Besluit - Het college besluit:

 1. de subsidies 2015 vast te stellen volgens bijgaand overzicht
 2. de instellingen hierover te informeren

Onderwerp: Suppletie btw 2010 t/m 2015 en terugontvangen kapitaal StiVAM
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. om een bedrag van € 328.612 op te nemen als incidentele baten ten behoeve van de suppletie BTW 2010 tot en met 2015;
 2. om een bedrag van € 199.257 op te nemen als incidentele baten ten behoeve van terugontvangen kapitaal StiVAM(Wijster);
 3. om € 5.000 op te nemen als incidentele lasten;
 4. het saldo ad € 522.869 ten gunste te brengen van het begrotingssaldo 2016;
 5. begrotingswijziging 6-2016 vast te stellen;
 6. in te stemmen om het algemene mengpercentage van 2015 ook te gebruiken voor de jaren 2016 t/m 2018;
 7. kredieten van de verbouw van het gemeentehuis af te sluiten.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Gooisch Crematorium Laren
Besluit - de gemeenteraad voor te stellen om:

 1. in te stemmen met de nota Zienswijzen, de zienswijzen gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren
 2. het bestemmingsplan Gooisch Crematorium Laren bestaande uit de toelichting, planregels en verbeelding met het nummer NL.IMRO.0417.Ngebiedhz1-Va01 met inachtneming van de nota zienswijzen gewijzigd vast te stellen;
 3. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a Wet ruimtelijke ordening vast te stellen

Onderwerp: Bestuursopdracht gemeentelijk verkeer- en vervoerplan.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de bestuursopdracht voor het opstellen van een verkeer en vervoerplan.
 2. in te stemmen met de 31ste begrotingswijziging 2016.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

 

Rondvraag / Actiepunt
--