Collegebesluitenlijst 22 november 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris

 

Afwezig:
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
29 november 2016                                                                          

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 15 november 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Standplaatsenbeleid voor de gemeente Laren|
Besluit - Het college besluit:

 1. het "Standplaatsenbeleid 2016 gemeente Laren" vast te stellen;
 2. het "Vent- en standplaatsenbeleid gemeente Laren 2004", waarbij het ventbeleid per 1 oktober 2010 van rechtswege is vervallen, in te trekken.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor zover het betreft het vellen van één Oostenrijkse den ter hoogte van de Mendes da Costalaan 26, alhier.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van 11 oktober 2016 van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

Onderwerp: Werkwijze Stichting MooiSticht en mandaat aan college B&W voor de benoeming van de professionele commissieleden.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. om de werkwijze conform model 1 (adviescommissie voor omgevingskwaliteit/Commissie voor ruimtelijke kwaliteit CRK (monumenten) ) uit de menukaart uit te voeren;
 2. om het college van B&W te mandateren tot de benoeming van de professionele commissieleden.

Onderwerp: Aanbesteding Uitvoeringsprogramma openbare verlichting 2017 t/m 2020
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Openbare Verlichting Laren 2017 t/m 2020;
 2. in te stemmen om de uitvoering aan de firma Ziut B.V. te gunnen;
 3. de jaarschijven 2015 t/m 2017 van de investeringsplanning van de begroting 2017 vrij te laten vallen.

Onderwerp: Het vaststellen van het wijzigingsplan Rozenlaantje 12-12a.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de nota Zienswijzen
 2. het wijzigingsplan Rozenlaantje 12-12a gewijzigd vaststellen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Bijdrage voorstelling FADA vluchtelingen
Besluit - Het college besluit:

 1. de Protestants Gemeente Laren-Eemnes een bijdrage te geven van € 792 ten behoeve van de voorstelling van FADA;
 2. 32 kaartjes te kopen voor deze voorstelling voor € 320;
 3. de kosten van in totaal € 1112 ten laste te brengen van Kostenplaats VVTV (6620101), kostensoort overige diensten (634900)

 

Rondvraag / Actiepunt
--