Collegebesluitenlijst 22 maart 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
29 maart 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 15 maart 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Debiteurenplan, leidraad en incassoreglement
Besluit - Het college besluit de leidraad, incassoreglement en het debiteurenplan vast te stellen Het debiteurenplan is de huidige manier van werken. Deze is afgeleid van het in de bijlage vast te stellen leidraad en incassoreglement.

Onderwerp: Concept jaarverslag en jaarrekening 2015
Besluit - Het college besluit het concept jaarverslag en jaarrekening 2015 Laren ten behoeve van de accountantscontrole vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Vaststellen plannen wegreconstructies jaarschijf 2016
Besluit - Het college besluit:

  1. de reconstructieplannen van de jaarschijf van 2016 (Graafland/Mendes da Costalaan, Veerweg/Steffenshein West, Teunenmijns en parallelweg Smeekweg) definitief vast te stellen.
  2. een proef van 4 maanden te starten voor het opheffen van het parkeerverbod in de Teunenmijns.
  3. door bewoners gewenste werkzaamheden buiten de reconstructiegrens ter waarde van ca € 20.000,- (voetpaden Graafland, tussen Midelwaarde en Eemnesserweg) mee te nemen bij een passende aanbesteding.
  4. het nog niet vrijgegeven bedrag van de totale reservering zijnde € 1.081.072,- (= € 1.151.072,- minus € 70.000,-) aan te wenden.
  5. ermee in te stemmen dat bij voldoende dekking (vastgesteld uitgangspunt: 80 % van de directieraming moet passen in het projectbudget) de aanbesteding start.

Onderwerp: Huurovereenkomst draaimolen, Plein 1945 te Laren
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de verhuur van de grond aan de heer J. Paashuis te Laren alsmede in te stemmen met de huurovereenkomst.

Onderwerp: Benoeming bestuurslid SBL
Besluit - Het college besluit mevrouw M. Pinckaers te Laren te benoemen tot bestuurslid van SBL.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--